รายละเอียด

นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา / Innovation and Information Technology for Education

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : TEDCC810
  • ชื่อรายวิชา(TH) : นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Innovation and Information Technology for Education
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2565

รายละเอียด

รายวิชา - นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

อาจารย์ผู้สอน