รายละเอียด

ความเป็นครูวิชาชีพ / Technical Teachership

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : tedcc801
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ความเป็นครูวิชาชีพ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Technical Teachership
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ความเป็นครูวิชาชีพ

อาจารย์ผู้สอน