รายละเอียด

งานหลังพิมพ์ / Post-press

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44011011
  • ชื่อรายวิชา(TH) : งานหลังพิมพ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Post-press
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - งานหลังพิมพ์

งานหลังพิมพ์
1.1 ความหมาย และความสำคัญของงานหลังพิมพ์
1.1.1 ความหมายของงานหลังพิมพ์
1.1.2 ความสำคัญของงานหลังพิมพ์
1.2 ประเภทของงานหลังพิมพ์ต่างๆ
1.2.1 แบ่งประเภทของงานหลังพิมพ์สำเร็จรูป
1.2.2 แบ่งประเภทของงานหลังพิมพ์แปรรูป
1.3 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
1.3.1 ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์เทคนิคงานหลังพิมพ์
1.3.2 ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานหลังพิมพ์ 8

กิจกรรม : แนะนำตนเองทั้งอาจารย์และนักศึกษา แนะนำลักษณะรายวิชา
มอบหมายใบงาน เรื่อง ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

งานหลังพิมพ์ประเภทงานทำสำเร็จรูป
2.1 วิวัฒนาการและหลักการงานหลังพิมพ์ทำสำเร็จรูป
2.1.1 วิวัฒนาการงานหลังพิมพ์ทำสำเร็จรูป
2.1.2 หลักการทำงานหลังพิมพ์ทำสำเร็จรูป
2.2 เทคนิคงานหลังพิมพ์ทำสำเร็จรูป
2.2.1 งานเดินรอยร้อน
2.2.2 งานดุนนูน
2.2.3 งานเคลือบและงานลามิเนต
2.2.4 งานตีเบอร์
2.2.5 งานเจาะหน้าต่าง
2.3 ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การเลือกใช้เทคนิคงานทำสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
2.3.1 ฝึกปฏิบัติวิเคราะห์การเลือกใช้เทคนิคงานทำสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับลักษณะงาน
2.4 การตรวจสอบคุณภาพงานหลังพิมพ์ทำสำเร็จรูป
2.4.1 การตรวจสอบคุณภาพงานเดินรอยร้อน
2.4.2 การตรวจสอบคุณภาพงานดุนนูน
2.4.3 การตรวจสอบคุณภาพงานเคลือบและลามิเนต

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์พร้อมตัวอย่างวิดีโอหรือตัวอย่างงานพิมพ์
มอบหมายใบงาน เรื่อง ฝึกปฏิบัติการวิเคราะห์การเลือกใช้เทคนิคงานทำสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับลักษณะงาน

นักศึกษานำเสนอรูปแบบออนไลน์
กิจกรรม : อาจารย์และนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านรูปแบบออนไลน์

วัสดุในงานหลังพิมพ์ประเภทงานทำสำเร็จรูป
3.1 วัสดุในงานหลังพิมพ์ทำสำเร็จรูป
3.1.1 วัสดุงานหลังพิมพ์ประเภทงานเดินรอยร้อน
3.1.2 วัสดุงานหลังพิมพ์ประเภทงานดุนนูน
3.1.3 วัสดุงานหลังพิมพ์ประเภทงานเคลือบและลามิเนต
3.2 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่
3.2.1 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์
พร้อมตัวอย่างวิดีโอหรือตัวอย่างงานพิมพ์
มอบหมายใบงาน เรื่อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่

นักศึกษานำเสนอรูปแบบออนไลน์
กิจกรรม : อาจารย์และนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านรูปแบบออนไลน์

อุปกรณ์และเครื่องมือในงานหลังพิมพ์ประเภทงาน
ทำสำเร็จรูป
4.1 อุปกรณ์และเครื่องมือในงานหลังพิมพ์ทำสำเร็จรูป
4.1.1 อุปกรณ์และเครื่องมืองานหลังพิมพ์ประเภท
งานเดินรอยร้อน
4.1.2 อุปกรณ์และเครื่องมืองานหลังพิมพ์ประเภท
งานดุนนูน
4.1.3 อุปกรณ์และเครื่องมืองานหลังพิมพ์ประเภท
งานเคลือบและลามิเนต
4.1.4 อุปกรณ์และเครื่องมืองานหลังพิมพ์ประเภท
งานตีเบอร์
4.2 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่
4.2.1 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์
พร้อมตัวอย่างวิดีโอหรือตัวอย่างงานพิมพ์
มอบหมายใบงาน เรื่อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่

การประยุกต์ระบบการพิมพ์มาใช้ในงานหลังพิมพ์และปัญหาที่เกิดขึ้น
5.1 ระบบการพิมพ์สำหรับการประยุกต์ในงานหลังพิมพ์
5.1.1 ระบบการพิมพ์พื้นนูน
5.1.2 ระบบการพิมพ์พื้นลึก
5.1.3 ระบบการพิมพ์พื้นราบ
5.1.4 ระบบการพิมพ์พื้นฉลุ
5.2 ปัญหาทางการพิมพ์สำหรับการประยุกต์งานหลังพิมพ์
5.2.1 ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ระบบการพิมพ์
5.2.2 สาเหตุและแนวทางการแก้ไขปัญหา

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

สัปดาห์สอบกลางภาค
กิจกรรม :

งานหลังพิมพ์ประเภทงานแปรรูป
6.1 ความหมายและความสำคัญงานหลังพิมพ์แปรรูปปกอ่อน
6.1.1 ความหมายงานหลังพิมพ์แปรรูปอ่อน
6.1.2 ความสำคัญงานหลังพิมพ์แปรรูปอ่อน
6.2 เทคนิคงานหลังพิมพ์แปรรูปอ่อน
6.2.1 งานหลังพิมพ์แปรรูปงานตัด
6.2.2 งานหลังพิมพ์แปรรูปงานพับ
6.2.3 งานหลังพิมพ์แปรรูปงานเก็บเล่ม
6.2.4 งานหลังพิมพ์แปรรูปงานอัดตัดตามแม่แบบ
6.2.5 งานหลังพิมพ์แปรรูปทำเล่มปกอ่อน
6.3 การตรวจสอบคุณภาพงานหลังพิมพ์แปรรูปปกอ่อน
6.3.1 การตรวจสอบคุณภาพการแปรรูปเย็บมุงหลังคา
6.3.2 การตรวจสอบคุณภาพการแปรรูปการทากาว
6.3.3 การตรวจสอบคุณภาพการแปรรูปเจาะรูร้อยห่วง
6.4 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่
6.4.1 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์
พร้อมตัวอย่างวิดีโอหรือตัวอย่างงานพิมพ์
มอบหมายใบงาน เรื่อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่

นักศึกษานำเสนอรูปแบบออนไลน์
กิจกรรม : อาจารย์และนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านรูปแบบออนไลน์

งานหลังพิมพ์ประเภทงานแปรรูป
6.5 ความหมายและความสำคัญของงานหลังพิมพ์แปรรูปปกแข็ง
6.5.1 ความหมายและความสำคัญงานหลังพิมพ์แปรรูปปกแข็ง
6.5.2 ความหมายงานหลังพิมพ์แปรรูปปกแข็ง
6.5.3 ความสำคัญงานหลังพิมพ์แปรรูปปกแข็ง
6.6 เทคนิคงานหลังพิมพ์แปรรูปปกแข็ง
6.6.1 งานหลังพิมพ์แปรรูปเย็บด้าย
6.6.2 งานหลังพิมพ์แปรรูปเย็บกี่
6.7 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่
6.7.1 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์
พร้อมตัวอย่างวิดีโอหรือตัวอย่างงานพิมพ์
มอบหมายใบงาน เรื่อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่

งานหลังพิมพ์ประเภทงานแปรรูป
6.8 การตรวจสอบคุณภาพงานหลังพิมพ์แปรรูปปกแข็ง
6.8.1 การตรวจสอบคุณภาพการแปรรูปเย็บด้าย
6.8.2 การตรวจสอบคุณภาพการแปรรูปเย็บกี่

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

นักศึกษานำเสนอรูปแบบออนไลน์
กิจกรรม : อาจารย์และนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านรูปแบบออนไลน์

วัสดุในงานหลังพิมพ์ประเภทงานแปรรูป
7.1 วัสดุในงานหลังพิมพ์แปรรูปปกอ่อน
7.1.1 วัสดุงานหลังพิมพ์แปรรูปเย็บมุงหลังคา
7.1.2 วัสดุงานหลังพิมพ์แปรรูปการทากาว
7.1.3 วัสดุงานหลังพิมพ์แปรรูปเจาะรูร้อยห่วง
7.2 วัสดุในงานหลังพิมพ์แปรรูปปกแข็ง
7.2.1 วัสดุงานหลังพิมพ์แปรรูปเย็บด้าย
7.2.2 วัสดุงานหลังพิมพ์แปรรูปเย็บกี่
7.3 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่
7.3.2 ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์
พร้อมตัวอย่างวิดีโอหรือตัวอย่างงานพิมพ์
มอบหมายใบงาน เรื่อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่

อุปกรณ์และเครื่องมือในงานหลังพิมพ์ประเภทงานแปรรูป
8.1 อุปกรณ์และเครื่องมือในงานหลังพิมพ์แปรรูปปกอ่อน
8.1.1 อุปกรณ์และเครื่องมืองานหลังพิมพ์แปรรูปการเย็บ
8.1.2 อุปกรณ์และเครื่องมืองานหลังพิมพ์แปรรูปการทากาว
8.1.3 อุปกรณ์และเครื่องมืองานหลังพิมพ์แปรรูปเจาะรูร้อยห่วง
8.2 อุปกรณ์และเครื่องมือในงานหลังพิมพ์แปรรูปปกแข็ง
8.2.1 อุปกรณ์และเครื่องมืองานหลังพิมพ์แปรรูปเย็บด้าย
8.2.2 อุปกรณ์และเครื่องมืองานหลังพิมพ์แปรรูปเย็บกี่
8.3 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการทำสมุดปกแข็ง
8.3.2 ฝึกปฏิบัติการเลือกใช้อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับทำสมุดปกแข็ง

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์
พร้อมตัวอย่างวิดีโอหรือตัวอย่างงานพิมพ์
มอบหมายใบงาน เรื่อง ฝึกปฏิบัติการออกแบบชุดของขวัญสำหรับเทศกาลปีใหม่

เทคโนโลยีทางด้านงานหลังพิมพ์
9.1 เทคโนโลยีทางด้านงานหลังพิมพ์
9.1.1 อธิบายเทคนิคโคลด์แสตมป์ (Cold Stamping Foil)
9.1.2 อธิบายเทคนิคฟอยล์พิเศษ
9.1.3 อธิบายเทคนิคการพิมพ์นูนด้วยน้ำยาเคลือบ (Emboss Look)

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์
พร้อมตัวอย่างวิดีโอหรือตัวอย่างงานพิมพ์

สัปดาห์สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน