รายละเอียด

เทคโนโลยีการพิมพ์ / Printing Technology

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44010101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เทคโนโลยีการพิมพ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Printing Technology
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เทคโนโลยีการพิมพ์

แนะนำรายวิชาและรายละเอียดการเรียนการสอนในรายวิชา
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

ประวัติความเป็นมาของระบบพิมพ์ต่างๆ
- ระบบพื้นนูน
- ระบบพื้นลึก
- ระบบพื้นราบ
- ระบบพื้นฉลุ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

หลักการทางการพิมพ์ระบบพื้นนูน
- เลตเตอร์เพรสส์
- เฟล็กโซกราฟี

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

มอบหมายงาน เรื่อง การประยุกต์ระบบการพิมพ์พื้นนูน (เฟล็กโซกราฟี) บนวัสดุประเภทพสาสติกและกระดาษ

นำเสนอและรายงานรูปแบบสื่อออนไลน์
กิจกรรม : นักศึกษาและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านรูปแบบสื่อออนไลน์

หลักการทางการพิมพ์ระบบพื้นลึก
- กราเวียร์
- อินทราโย
- แพด

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

หลักการทางการพิมพ์ระบบราบ
- ออฟเซต

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

หลักการทางการพิมพ์ระบบพื้นฉลุ
- สกรีน

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

มอบหมายงาน เรื่อง การประยุกต์ระบบการพิมพ์พื้นฉลุ 2 สี (สกรีน) บนวัสดุประเภทและกระดาษ

สัปดาห์สอบกลางภาค
กิจกรรม :

สิ่งพิมพ์ที่ผลิตด้วยระบบการพิมพ์ต่างๆ
- พื้นนูน
- พื้นลึก
- พื้นราบ
- พื้นฉลุ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

มอบหมายงาน เรื่อง วิเคราะห์ลักษณะเม็ดสกรีนบนงานพิมพ์แต่ละระบบ

นำเสนอและรายงานรูปแบบสื่อออนไลน์
กิจกรรม : นักศึกษาและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านรูปแบบสื่อออนไลน์

ข้อดีข้อจำกัดของการพิมพ์ด้วยระบบต่างๆ
- พื้นนูน
- พื้นลึก
- พื้นราบ
- พื้นฉลุ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
- งานก่อนพิมพ์ (Pre-press)

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

มอบหมายงาน เรื่อง ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์และการตรวจสอบไฟล์สำหรับใช้ในการพิมพ์

กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
- งานพิมพ์ (Press)

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

กระบวนการผลิตสิ่งพิมพ์
- งานหลังพิมพ์ (Post-press)

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

นำเสนอและรายงานรูปแบบสื่อออนไลน์
กิจกรรม : นักศึกษาและผู้เรียนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่านรูปแบบสื่อออนไลน์

สัปดาห์ทบทวน
กิจกรรม : ถาม-ตอบโดยใช้สื่อออนไลน์

สัปดาห์สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน