รายละเอียด

การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ / Job Internship Preparation for Printing and Packaging

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTEPP124
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Job Internship Preparation for Printing and Packaging
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

แนะนำรายวิชาและวัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ความแตกต่างระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

จรรยาบรรณในวิชาชีพ
หลักจรรยาบรรณในการทำงาน
ข้อควรปฏิบัติในสถานประกอบการ

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

ใบงานที่ 1 แบบสอบถามความถนัด/ความเชี่ยวชาญของนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรม : มอบหมายงานในระบบออนไลน์

นักศึกษานำเสนอรูปแบบออนไลน์
กิจกรรม : อาจารย์และนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านรูปแบบออนไลน์

Resume
ความหมายของ Resume
องค์ประกอบการเขียน Resume
Keyword ในการเขียน Resume

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

ใบงานที่ 2 การออกแบบ Resume สำหรับการเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
กิจกรรม : มอบหมายงานในระบบออนไลน์

สัปดาห์สอบกลางภาค
กิจกรรม :

Portfolio
ควาหมายของ Portfolio
ส่วนประกอบของการจัดทำ Portfolio

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

การออกแบบ Portfolio
หลักการออกแบบ
ตัวอย่างการออกแบบ Portfolio

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

ใบงานที่ 3 ออกแบบ Portfolio สำหรับการนำเสนอสถานประกอบการ
กิจกรรม : มอบหมายงานในระบบออนไลน์

นักศึกษานำเสนอรูปแบบออนไลน์
กิจกรรม : อาจารย์และนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านรูปแบบออนไลน์

สถานประกอบการทางด้านการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ประเภทของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
ลักษณะของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

กิจกรรม : บรรยายโดยใช้สื่อออนไลน์

ใบงานที่ 4 สืบค้นข้อมูลสถานประกอบการสำหรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์
กิจกรรม : มอบหมายงานในระบบออนไลน์

นักศึกษานำเสนอรูปแบบออนไลน์
กิจกรรม : อาจารย์และนักศึกษาแสดงความคิดเห็นผ่านรูปแบบออนไลน์

สัปดาห์ทบทวน
กิจกรรม : ถาม-ตอบโดยใช้สื่อออนไลน์

สัปดาห์สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน