รายละเอียด

ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา / Ceramics Arts and Crafts

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE141
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramics Arts and Crafts
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา

บทที่ 1 การสร้างแนวคิดต่อศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผา
- วิธีคิดและหลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยาย ออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างแนวคิด
3. ผลงาน

บทที่ 2 ความสำคัญของศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาแบบอย่าง
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการค้นหาตัวตน
3. ผลงาน

บทที่ 3 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์จากจินตนาการ (งานจากสถานที่ชื่นชอบ) เป็นงานหัตถกรรมเซรามิก
3. ผลงาน

บทที่ 3 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาที่มีชื่อเสียง (ต่อ)
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์จากจินตนาการ (งานจากเพลงที่ชื่นชอบ) เป็นงานหัตถกรรมเซรามิก
3. ผลงาน

บทที่ 4 แนวโน้มและความเคลื่อนไหวของวงการศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาทั้งในและต่างประเทศ
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์
3. ผลงาน

บทที่ 4 แนวโน้มและความเคลื่อนไหวของวงการศิลปหัตถกรรมเครื่องปั้นดินเผาทั้งในและต่างประเทศ (ต่อ)
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์
3. ผลงาน

บทที่ 5 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกประเภทศิลปกรรม และหัตถกรรมผลิตภัณฑ์พาเรียน
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์
3. ผลงาน

บทที่ 5 แนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานเซรามิกประเภทศิลปกรรม และหัตถกรรมผลิตภัณฑ์พาเรียน (ต่อ)
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์
3. ผลงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 6 การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาลักษณะนูนต่ำนูนสูงและลอยตัว
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์
3. ผลงาน

บทที่ 6 การพัฒนาแนวคิดและรูปแบบศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาลักษณะนูนต่ำนูนสูงและลอยตัว (ต่อ)
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์
3. ผลงาน

บทที่ 7 การเลือกใช้วัตถุดิบ
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์
3. ผลงาน

บทที่ 8 เทคนิคการสร้างสรรค์ละตกแต่งชิ้นงานศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาในลักษณะเฉพาะของตนเอง
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
3. ผลงาน

บทที่ 8 เทคนิคการสร้างสรรค์ละตกแต่งชิ้นงานศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาในลักษณะเฉพาะของตนเอง (ต่อ)
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
3. ผลงาน

บทที่ 8 เทคนิคการสร้างสรรค์ละตกแต่งชิ้นงานศิลปกรรมเครื่องปั้นดินเผาในลักษณะเฉพาะของตนเอง (ต่อ)
- หลักการ
- วิธีการ
- การสร้างสรรค์งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายออนไลน์
2. กิจกรรมการสร้างสรรค์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
3. ผลงาน

การนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : 1. ส่งงานสร้างสรรค์หัตถกรรมเซรามิก

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน