รายละเอียด

เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน / Native Pottery

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE112
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Native Pottery
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน

-
กิจกรรม :

-
กิจกรรม :

-
กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :


กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน