รายละเอียด

การทำพิมพ์และการหล่อ 1 / Mould Making and Slip Casting 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44020216
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การทำพิมพ์และการหล่อ 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mould Making and Slip Casting 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การทำพิมพ์และการหล่อ 1

1. การออกแบบและการเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิก
สำหรับขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อกลวง
1.1 การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิก
(1) วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์
(2) หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
(3) ส่วนประกอบของแบบร่าง
(4) การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปทรงเรขาคณิต
(5) ขั้นตอนการออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปทรงธรรมชาติและรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปทรงเรขาคณิต
1.2 ปฏิบัติการออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิก
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ใช้ในการออกแบบรูปทรง
ผลิตภัณฑ์เซรามิก
(2) ร่างแบบ รูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปทรงธรรมชาติ
(3) ร่างแบบ รูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปทรงเรขาคณิต

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.เอกสารประกอบการสอน
4.ใบงาน

1.3 การเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการผลิต
(1) วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์
(2) การเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการผลิต
(3) การเขียนแบบรายละเอียดเพื่อการผลิต
(4) การขยายแบบเพื่อการสร้างต้นแบบ
(5) ขั้นตอนการเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกจารูปทรงธรรมชาติและรูปทรงเรขาคณิต
1.4 ปฏิบัติการเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการผลิต
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเขียนแบบรูปทรง
(2) เขียนแบบรายละเอียดผลิตภัณฑ์เซรามิกรูปทรงธรรมชาติและรูปทรง เรขาคณิตเพื่อการผลิต
(3) ขยายแบบเพื่อการสร้างต้นแบบ

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.เอกสารประกอบการสอน
4.ใบงาน

2. คุณสมบัติปูนปลาสเตอร์สำหรับการสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์
2.1 ปูนปลาสเตอร์ที่ใช้ในการสร้างต้นแบบ และแม่พิมพ์
(1) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
(2) ความเป็นมาของปูนปลาสเตอร์
(3) คุณสมบัติปูนปลาสเตอร์
(4) อัตราส่วนการผสมปูนปลาสเตอร์
(5) ขั้นตอนการหาอัตราส่วนการผสมปูนฯกับน้ำ
2.2. ปฏิบัติการผสมปูนปลาสเตอร์ในการสร้างต้นแบบ และ แม่พิมพ์
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
(2) หาอัตราส่วนการผสมปูนพลาสเตอร์
(3) ผสมปูนปลาสเตอร์ตามอัตราส่วน
ST


กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

2.3. การเพิ่มและลดปฏิกิริยาการแข็งตัวของปูนปลาสเตอร์
(1) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
(2) การเพิ่มและลดปฏิกิริยาการแข็งตัวของปูนปลาสเตอร์
(3) การเก็บรักษาปูนปลาสเตอร์
(4) อันตรายจากปูนปลาสเตอร์
2.4. ปฏิบัติการเพิ่มและลดปฏิกิริยาการแข็งตัวของปูน
ปลาสเตอร์
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
(2) เพิ่มและลดปฏิกิริยาการแข็งตัวของปูนปลาสเตอร์
(3) เก็บรักษาปูนปลาสเตอร์
(4) ป้องกันอันตรายจากปูนปลาสเตอร์

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

การสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์ปลาสเตอร์
3.1 การสร้างต้นแบบปลาสเตอร์จากรูปทรงธรรมชาติด้วยวิธีการกลึง
(1) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) การกลึงต้นแบบปลาสเตอร์
(3) การเหลาต้นแบบรูปทรงธรรมชาติจากการกลึง
(4) การตกแต่งต้นแบบปูนปลาสเตอร์รูปทรงธรรมชาติ
(5) การแบ่งพิมพ์จากต้นแบบรูปทรงธรรมชาติ
3.2 ปฏิบัติการสร้างต้นแบบปลาสเตอร์จากรูปทรงธรรมชาติด้วยวิธีการ กลึง
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) กลึงต้นแบบปลาสเตอร์
(3) เหลาต้นแบบรูปทรงธรรมชาติจากการกลึง
(4) ตกแต่งต้นแบบปูนปลาสเตอร์รูปทรงธรรมชาติ
(5) เขียนเส้นแบ่งพิมพ์จากต้นแบบรูปทรงธรรมชาติ

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

3.3 การสร้างแม่พิมพ์ปลาสเตอร์จากต้นแบบรูปทรงธรรมชาติ
(1) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร
(2) การสร้างแม่พิมพ์จากต้นแบบรูปทรงธรรมชาติ
(3) การขัดแต่งแม่พิมพ์จากต้นแบบรูปทรงธรรมชาติ
3.4 ปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์ปลาสเตอร์จากต้นแบบรูปทรงธรรมชาติ
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) สร้างแม่พิมพ์จากต้นแบบรูปทรงธรรมชาติ
(3) ขัดแต่งแม่พิมพ์จากต้นแบบรูปทรงธรรมชาติ

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

3.5 การสร้างต้นแบบปลาสเตอร์จากรูปทรงเรขาคณิตด้วยวิธีการเหลาด้วยมือ
(1) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) การขึ้นรูปต้นแบบปลาสเตอร์รูปทรงเรขาคณิต
(3) การเหลาต้นแบบรูปทรงเรขาคณิตด้วยมือ
(4) การตกแต่งต้นแบบปูนปลาสเตอร์รูปทรงเรขาคณิต
(5) การเขียนเส้นแบ่งพิมพ์จากต้นแบบรูปทรงเรขาคณิต
3.6 ปฏิบัติการสร้างต้นแบบปลาสเตอร์จากรูปทรงเรขาคณิตด้วยวิธีการเหลาด้วยมือ
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) ขึ้นรูปต้นแบบปลาสเตอร์รูปทรงเรขาคณิต
(3) เหลาต้นแบบปลาสเตอร์รูปทรงเรขาคณิต
(4) ตกแต่งต้นแบบปูนฯรูปทรงเรขาคณิต
(5) เขียนเส้นแบ่งพิมพ์จากต้นแบบรูปทรงเรขาคณิต

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

3.7 การสร้างแม่พิมพ์ปลาสเตอร์จากต้นแบบรูปทรงเรขาคณิต
(1) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) การสร้างแม่พิมพ์จากต้นแบบรูปทรงเรขาคณิต
(3) การขัดแต่งแม่พิมพ์จากต้นแบบรูปทรงเรขาคณิต
3.8 ปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์ปลาสเตอร์จากต้นแบบรูปทรง เรขาคณิต
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) สร้างแม่พิมพ์จากต้นแบบรูปทรงเรขาคณิต
(3) ขัดแต่งแม่พิมพ์จากต้นแบบรูปทรงเรขาคณิต

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

4. การเตรียมเนื้อดินสำหรับใช้งานการขึ้นรูปแบบหล่อกลวง
4.1 วัตถุดิบในการเตรียมเนื้อดินสำหรับใช้ขึ้นรูปแบบหล่อกลวง
(1) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) วัตถุดิบการเตรียมเนื้อดินสำหรับใช้ขึ้นรูปแบบหล่อ
(3) คุณสมบัติของน้ำดินหล่อสำหรับใช้ขึ้นรูปแบบหล่อ
(4) ส่วนผสมน้ำดินสำหรับใช้งานหล่อกลวง
4.2 ปฏิบัติการเตรียมวัตถุดิบ เพื่อทำเนื้อดินสำหรับใช้ขึ้นรูปแบบหล่อกลวง
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) เตรียมวัตถุดิบและเนื้อดินหล่อสำหรับใช้ขึ้น
รูปแบบหล่อกลวง
(3) ทดสอบคุณสมบัติน้ำดินก่อนการใช้งาน
(4) ทดลองผสมน้ำดินสำหรับใช้งานหล่อกลวง

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

4.3 การเตรียมน้ำดินหล่อสำหรับใช้ขึ้นรูปแบบหล่อกลวง
(1) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร
(2) การเตรียมน้ำดินหล่อสำหรับใช้ขึ้นรูปแบบหล่อกลวง
(3) การทดสอบน้ำดินหล่อก่อนการใช้งาน
4.4 ปฏิบัติการปฏิบัติเตรียมน้ำดินพร้อมใช้งานแบบหล่อกลวง
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเครื่องจักร
(2) เตรียมน้ำดินหล่อสำหรับใช้ขึ้นรูปแบบหล่อกลวง
(3) ทดสอบน้ำดินหล่อก่อนการใช้งาน

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

4.5 การเตรียมน้ำดินหล่อและแม่พิมพ์ปลาสเตอร์ให้พร้อมใช้ งาน
(1) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) การเตรียมน้ำดินหล่อบรรจุในถังเก็บ
(3) การปรับปรุงคุณภาพของน้ำดินก่อนการใช้งาน
(4) การเตรียมแม่พิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับหล่อน้ำดิน
4.6 ปฏิบัติการเตรียมน้ำดินหล่อและแม่พิมพ์ปลาสเตอร์ให้พร้อมใช้งาน
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) ปรับปรุงคุณภาพของน้ำดินก่อนการใช้งาน
(3) เตรียมแม่พิมพ์ปลาสเตอร์สำหรับหล่อน้ำดิน

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

การขึ้นรูปผลิตภัณฑ์และการตกแต่งชิ้นงานจากการรูปด้วยวิธีหล่อน้ำดินแบบกลวง
5.1 การขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อน้ำดินแบบหล่อกลวงจากแม่พิมพ์รูปทรงธรรมชาติ
(1) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
(2) การหล่อน้ำดินลงในแม่พิมพ์ปลาสเตอร์รูปทรง
ธรรมชาติ
(3) การแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ปลาสเตอร์
(4) การตกแต่งชิ้นงานที่ได้จากการหล่อน้ำดินแม่พิมพ์ปลาสเตอร์
5.2 ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อน้ำดินแบบหล่อกลวงจากแม่พิมพ์ปลาสเตอร์รูปทรงธรรมชาติ
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
(2) หล่อน้ำดินลงในแม่พิมพ์ปลาสเตอร์รูปทรงธรรมชาติ
(3) แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ปลาสเตอร์
(4) ตกแต่งชิ้นงานที่ได้จากการหล่อน้ำดินแม่พิมพ์
ปลาสเตอร์

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

5.3 การขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อน้ำดินแบบกลวงจากจากแม่พิมพ์รูปทรงเรขาคณิต
(1) วัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
(2) การหล่อน้ำดินลงในแม่พิมพ์ปลาสเตอร์รูปทรง
ธรรมชาติ
(3) การแกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ปลาสเตอร์
(4) การตกแต่งชิ้นงานที่ได้จากการหล่อน้ำดิน
5.2 ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยวิธีหล่อน้ำดินแบบหล่อกลวงจากแม่พิมพ์ปลาสเตอร์รูปทรงธรรมชาติ
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และเครื่องมือ
(2) หล่อน้ำดินลงในแม่พิมพ์ปลาสเตอร์รูปทรงธรรมชาติ
(3) แกะชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ปลาสเตอร์
(4) ตกแต่งชิ้นงานที่ได้จากการหล่อน้ำดินแม่พิมพ์
ปลาสเตอร์

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

6. การเคลือบและการเผาผลิตภัณฑ์
6.1 การอบแห้ง การเผาดิบ และเตรียมน้ำเคลือบ (1) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเตาเผา
(2) การอบแห้งผลิตภัณฑ์ด้วยวิธีธรรมชาติ
(3) การอบแห้งผลิตภัณฑ์โดยใช้ความร้อน
(4) การเผาดิบ 780 ํC
(5) ขั้นตอนการเตรียมน้ำเคลือบ
6.2 ปฏิบัติการอบแห้ง เผาดิบและเตรียมน้ำเคลือบ
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเตา
(2) อบแห้งผลิตภัณฑ์โดยธรรมชาติ
(3) อบแห้งผลิตภัณฑ์โดยใช้ความร้อน
(4) เผาดิบ 780 ํC
(5) เตรียมน้ำเคลือบ

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

6.3 การเคลือบ และการเผาเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิก
(1) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ
(2) การเตรียมผลิตภัณฑ์ก่อนเคลือบ
(3) การชุบเคลือบผลิตภัณฑ์
(4) การบรรจุผลิตภัณฑ์ในชั้นเตาเผา
(5) การเผาเคลือบ 1250 ํC
6.4 ปฏิบัติการเคลือบ และเผาเคลือบผลิตภัณฑ์เซรามิก
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือและเตาเผา
(2) เตรียมผลิตภัณฑ์ก่อนเคลือบ
(3) ชุบเคลือบผลิตภัณฑ์
(4) บรรจุผลิตภัณฑ์ในชั้นเตาเผา
(5) เผาเคลือบ 1250 ํC

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน