รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 10 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCC303_TAK_วศ.บ.อท. ปี 1 (4ปี)
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
  • เทอม / ปีการศึกษา : /2563

รายละเอียด

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

บทที่ 1 บทนำเกี่ยวกับวัสดุและวัสดุวิศวกรรม
1.1 ความเป็นมาของวัสดุและวัสดุวิศวกรรม
1.2 บทบาทหน้าที่วิศวกรต่อวัสดุวิศวกรรม
1.3 แนวทางในการเลือกใช้งานวัสดุวิศวกรรม
1.4 โลหะและโลหะผสม
1.5 เซรามิค
1.6 โพลีเมอร์
1.7 วัสดุเชิงประกอบ

กิจกรรม : 1) แนะนำลักษณะรายวิชา หนังสือ เอกสารประกอบ
การสอนวิธีการวัดผลและประเมินผล
2) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
3)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
4) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 2 คุณสมบัติวัสดุ
2.1 คุณสมบัติเชิงกลและการทดสอบ
2.2 คุณสมบัติเชิงความร้อน
2.3 คุณสมบัติเชิงไฟฟ้า
2.4 คุณสมบัติเชิงเคมี
2.5 คุณสมบัติเชิงอื่น ๆ

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 2 คุณสมบัติวัสดุ
2.1 คุณสมบัติเชิงกลและการทดสอบ
2.2 คุณสมบัติเชิงความร้อน
2.3 คุณสมบัติเชิงไฟฟ้า
2.4 คุณสมบัติเชิงเคมี
2.5 คุณสมบัติเชิงอื่น ๆ

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 3 โครงสร้างของผลึก
3.1 โครงสร้างอะตอม
3.2 ชนิดของของแข็ง
3.3 โครงสร้างผลึก
3.4 ความไม่สมบูรณ์ของผลึก
3.5 โครงสร้างวัสดุกลุ่มต่างๆ

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 3 โครงสร้างของผลึก
3.1 โครงสร้างอะตอม
3.2 ชนิดของของแข็ง
3.3 โครงสร้างผลึก
3.4 ความไม่สมบูรณ์ของผลึก
3.5 โครงสร้างวัสดุกลุ่มต่างๆ

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 4 โลหะผสม
4.1 แนวคิดพื้นฐาน
4.2 ส่วนประกอบของโลหะผสม
4.3 แผนภูมิสมดุล
4.4 โลหะผสมชนิดละลายได้สมบูรณ์ทั้งในสภาพของเหลวและของแข็ง
4.5 โลหะผสมชนิดละลายได้สมบูรณ์ในสภาพหลอมเหลวแต่เป็นแบบแยกตัวอิสระใน
สภาพของแข็ง
4.6โลหะผสมชนิดละลายได้สมบูรณ์ในสภาพหลอมเหลวและเป็นแบบละลายได้
บางส่วนในสภาพของแข็ง
4.7 โลหะผสมที่ให้สารประกอบเชิงโลหะ
4.8 ปฏิกิริยายูเทคตอยด์และเปอร์ริเทคตอยด์

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 4 โลหะผสม
4.1 แนวคิดพื้นฐาน
4.2 ส่วนประกอบของโลหะผสม
4.3 แผนภูมิสมดุล
4.4 โลหะผสมชนิดละลายได้สมบูรณ์ทั้งในสภาพของเหลวและของแข็ง
4.5 โลหะผสมชนิดละลายได้สมบูรณ์ในสภาพหลอมเหลวแต่เป็นแบบแยกตัวอิสระใน
สภาพของแข็ง
4.6โลหะผสมชนิดละลายได้สมบูรณ์ในสภาพหลอมเหลวและเป็นแบบละลายได้
บางส่วนในสภาพของแข็ง
4.7 โลหะผสมที่ให้สารประกอบเชิงโลหะ
4.8 ปฏิกิริยายูเทคตอยด์และเปอร์ริเทคตอยด์

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค 3/2561
กิจกรรม : สอบ

บทที่ 5 โลหะประเภทเหล็ก
5.1 อันยรูปของเหล็ก
5.2 แผนภูมิสมดุลเหล็ก - คาร์บอน
5.3 เหล็กกล้า
5.4 เหล็กหล่อ

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 5 โลหะประเภทเหล็ก
5.1 อันยรูปของเหล็ก
5.2 แผนภูมิสมดุลเหล็ก - คาร์บอน
5.3 เหล็กกล้า
5.4 เหล็กหล่อ

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 6 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
6.1 อะลูมิเนียม
6.2 ทองแดง
6.3 นิกเกิล
6.4 ไทเทเนียม

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 7 วัสดุโพลิเมอร์
7.1 โครงสร้างและสมบัติโพลิเมอร์
7.2 เทอร์โมพลาสติกและกระบวนการผลิต
7.3 เทอร์โมเซตติ้งและกระบวนการผลิต
7.4 ยางและกระบวนการผลิต

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 8 วัสดุเซรามิก
8.1 โครงสร้างเซรามิก
8.2 สมบัติเซรามิก
8.3 เซรามิกแบบเดิมและกระบวนการผลิต
8.4 เซรามิกวิศวกรรมและกระบวนการผลิต

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 9 วัสดุผสม
9.1 วัสดุผสมจำแนกตามเฟสพื้น
9.2 วัสดุผสมจำแนกตามเฟสเสริมแรง
9.3 วัสดุผสมจำแนกตามลักษณะโครงสร้าง
9.4 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุผสม
9.5 คอนกรีต ไม้และยางมะตอย

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 9 วัสดุผสม
9.1 วัสดุผสมจำแนกตามเฟสพื้น
9.2 วัสดุผสมจำแนกตามเฟสเสริมแรง
9.3 วัสดุผสมจำแนกตามลักษณะโครงสร้าง
9.4 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์วัสดุผสม
9.5 คอนกรีต ไม้และยางมะตอย

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

บทที่ 10 การเสียหายของวัสดุ
10.1 การแตกหักของโลหะ
10.2 การสึกหรอ
10.3 การกัดกร่อนของโลหะ
10.4 การเสียหายเนื่องจากไฮโดรเจน
10.5 การเสื่อมสลายของโพลิเมอร์

กิจกรรม : 1) บรรยายด้วยสื่อนำเสนอ (Microsoft PowerPoint)
2)โชว์ชิ้นงานตัวอย่างสาธิตประกอบ
3) ถามตอบและมอบหมายให้ทำแบบฝึกหัด

สอบกลางภาค 3/2561
กิจกรรม : สอบ

อาจารย์ผู้สอน