รายละเอียด

ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก / History of Western Architecture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT201
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : History of Western Architecture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ติดต่ออาจารย์ ผ่านเมล isara.guntang@gmail.com 

รายวิชา - ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมตะวันตก

หน่วยที่ 1 สถาปัตยกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์
(Pre – History & Ancient Architecture)
1.1 ประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรม
1.1.1 ความหมาย วิธีการศึกษา ประโยชน์
1.1.2 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
1.2 สถาปัตยกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์
(Pre – History Architecture)
1.2.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
1.2.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมยุคก่อนประวัติศาสตร์

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
- ทำความเข้าใจที่ตั้งของแหล่งอารยธรรมบนแผนที่โลก
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

1.3 สถาปัตยกรรมเมโสโปเตเมีย
(Mesopotamia Architecture)
1.3.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
1.3.2 คตินับถือเทพเจ้าและสงคราม
1.3.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมเมโสโปเตเมีย
(ซูเมอร์, บาบิโลน, อัสสิเรีย, เปอร์เซีย)

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-ให้นศ.ทดลองหาวิธีสร้างบ้านแบบทะเลทราย ด้วยการวาดภาพ และส่งกลับเข้ามาในกลุ่มที่กำลังเรียนรู้
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

1.4 สถาปัตยกรรมอียิปต์ (Egypt Architecture)
1.4.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
1.4.2 คตินับถือเทพเจ้า/ความเชื่อตายแล้วฟื้น
1.4.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมอียิปต์
(อาณาจักรเก่า, อาณาจักรกลาง, อาณาจักรใหม่)

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-อภิปรายพัฒนาการของรูปทรง สุสาน
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

1.5 สถาปัตยกรรมกรีก (Greek Architecture)
1.5.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
1.5.2 คตินับถือเทพเจ้าและลัทธิมนุษยนิยม
1.5.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมก่อนประวัติศาสตร์
กรีก
1.5.4 รูปแบบสถาปัตยกรรมกรีก

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-อภิปรายระบบประสานทางพิกัด (Modular)
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

1.6 สถาปัตยกรรมโรมัน (Roman Architecture)
1.6.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
1.6.2 คตินับถือเทพเจ้าและลัทธิจักรวรรดินิยม
1.6.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมอีสทรูกัน
1.6.4 รูปแบบสถาปัตยกรรมโรมัน

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-อภิปรายพัฒนาการโครงสร้างโรมันที่ใช้ Arch เป็นพื้นฐาน
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

หน่วยที่ 2 สถาปัตยกรรมยุคกลาง
2.1 สถาปัตยกรรมคริสเตียนตอนต้น
(Early Christian Architecture)
2.1.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
2.1.2 ศาสนาคริสต์
2.1.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมคริสเตียนตอนต้น
2.2 สถาปัตยกรรมไบแซนไทน์
(Byzantine Architecture)
2.2.1 รูปแบบสถาปัตยกรรมไบแซนไทน์

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-ให้นศ.ที่นับถือศาสนาคริสต์ร่วมอธิบาย (ถ้ามี)
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

2.3 สถาปัตยกรรมโรมาเนสก์
(Romanesque Architecture)
2.3.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
2.3.2 ศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาธอลิค ระบอบศักดินา
2.3.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมโรมาเนสก์
กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-อภิปรายวิถีชีวิตและสังคมยุคกลางเทียบเคียงจากภาพยนตร์
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

2.4 สถาปัตยกรรมกอธิค
(Romanesque Architecture)
2.4.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
2.4.2 ศาสนาคริสต์ และการเมืองในยุโรป
2.4.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมกอธิค
กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : -

2.5 สถาปัตยกรรมอิสลาม
(Islamic Architecture)
2.5.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
2.5.2 ศาสนาอิสลาม
2.5.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมอิสลาม

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-ให้นศ.ที่นับถือศาสนาอิสลามร่วมอธิบาย (ถ้ามี)
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

หน่วยที่ 3 สถาปัตยกรรมยุคฟื้นฟูวิทยาการและ
ยุคคริสต์วรรษที่ 19
3.1 สถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์
(Renaissance Architecture)
3.1.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
3.1.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-ทบทวน กรีก โรมันต้นแบบสถาปัตยกรรมคลาสลิค
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

3.2 สถาปัตยกรรมบารอค (Baroque Architecture)
3.2.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
3.2.2 การปฏิรูปศาสนาคริสต์และความเจริญ
ก้าวหน้าทางวิทยาการ
3.2.3 รูปแบบสถาปัตยกรรมบารอค

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

3.3 สถาปัตยกรรมนีโอคลาสลิค
(Neo Classic & Romantic Architecture)
3.3.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
3.3.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมนีโอคลาสลิค


กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-อภิปรายเปรียบเทียบกับสถาปัตยกรรมเรอเนสซองส์
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

3.3.4 รูปแบบสถาปัตยกรรมอาร์ตนูโว
(Art Nuevo Architecture)

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

หน่วยที่ 4 สถาปัตยกรรมยุคคริสต์วรรษที่ 20
4.1 สถาปัตยกรรมโมเดริน์ (Modern Architecture)
4.1.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
4.1.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมโมเดริน์

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
- อภิปรายสถาปัตยกรรมโมเดริน์ในประเทศไทย
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

4.2 สถาปัตยกรรมโพสโมเดริน์
(Post Modern Architecture)
4.2.1 ที่ตั้งและบริบทที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
4.2.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมโพสโมเดริน์

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

หน่วยที่ 8 สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
8.1 สถาปัตยกรรมร่วมสมัย
(Contemporary Architecture)
8.1.1 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสถาปัตยกรรม
8.1.2 รูปแบบสถาปัตยกรรมร่วมสมัย
8.1.3 แนวโน้มสถาปัตยกรรมในอนาคต

กิจกรรม : - สอนOnline
- ใช้สื่อ Google Map +Power Point+ Clip+ เอกสารการสอน PDF ที่ส่งไฟล์ให้ก่อน
-อภิปรายแนวโน้มสถาปัตยกรรมในอนาคต
-สอบถาม+ทบทวนบทเรียน

อาจารย์ผู้สอน