รายละเอียด

เตาและการเผา 2 / Kiln and Firing 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44020322
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตาและการเผา 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Kiln and Firing 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เตาและการเผา 2

บทที่ 1 วัตถุทนไฟและอุปกรณ์ที่ใช้กับเตาเผา
1.1 วัตถุทนไฟ
1.1.1 ทนไฟประเภทด่าง
1.1.2 อิฐทนไฟประเภทกลาง
1.1.3 อิฐทนไฟประเภทกรด
1.1.4 จำแนกวัตถุทนไฟแต่ละประเภท

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

1.2 ไฟเบอร์เซรามิกส์
1.2.1 ชนิดตามวัตถุดิบผสม
1.2.2 ชนิดตามรูปแบบใช้งาน
1.2.3 จำแนกชนิดของผลิตภัณฑ์ไฟเบอร์
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

1.3 อุปกรณ์ที่ใช้กับเตาเผา
1.3.1 ทุ่นวัดอุณหภูมิและเครื่องวัดอุณหภูมิ
1.3.2 หัวเผา
1.3.3 ขาตั้งและแผ่นรอง
1.3.4 หีบดินและตะกรับ
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

2.1 เตาฟืน
2.1.1 เตาฟืนทางเดินลมร้อนขึ้น
2.1.2 เตาฟืนทางเดินลมร้อนลง
2.1.3 เตาฟืนทางเดินลมร้อนเฉียง
2.1.4 บอกลักษณะของเตาฟืนแต่ละชนิด

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

2.2 เตาแก๊ส
2.2.1 เตาแก๊สทางเดินลมร้อนขึ้น
2.2.2 เตาแก๊สทางเดินลมร้อนลง
2.2.3 ให้จำแนกลักษณะและบอกส่วยประกอบของเตาแก๊สแต่ละชนิด

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

2.3 เตาไฟฟ้า
2.3.1 เตาไฟฟ้าทรงสี่เหลี่ยม
2.3.2 เตาไฟฟ้าทรงกระบอก
2.3.3 เปรียบเทียบความแตกต่างแต่ละแบบ

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

3.1 การออกแบและพัฒนาเตาฟืน
3.1.1 การออกแบและพัฒนารูปแบบ
3.1.2 การออกแบและพัฒนาขนาดของเตา
3.1.3 เปรียบเทียบความแตกต่างในการออกแบบทั้งขนาดและรูปทรง

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน


3.2 การออกแบและพัฒนาเตาแก๊ส
3.2.1 การออกแบและพัฒนารูปแบบ
3.2.2 การออกแบและพัฒนาขนาด และ สัดส่วน
3.2.3 การออกแบและพัฒนาระบบการทางาน
3.2.4 เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียต่างๆตามที่ออกแบบ

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

3.3 การออกแบบและพัฒนาเตาไฟฟ้า
3.3.1 การออกแบและพัฒนารูปแบบ
3.3.2 การออกแบและพัฒนาระบบการทำงาน
3.3.3 เปรียบเทียบกับเตาที่ใช้เชื้อเพลิงต่างกัน

กิจกรรม : 1. ตัวอย่างภาพเขียนแบบเตาไฟฟ้า
2. อธิบายหลักการเขียนแบบของเตาไฟฟ้า
3. เขียนแบบเตาไฟฟ้าโดยพัฒนารูปแบบตามยุคตามสมัย

อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์
4.1 อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อเนื้อดิน
4.1.1 ผลของความร้อนที่มีต่อความชื้นของผิวดิน
4.1.2 การสูญเสียน้าในโครงสร้างของเนื้อดิน
4.1.3 ปฏิกิริยาที่อุณหภูมิ 980 องศาเซลเซียส
4.1.4 การเปลี่ยนแปลงที่อุณหภูมิสูงกว่า 980 องศาเซลเซียส
4.1.5 วิจารณ์ช่วงอุณหภูมิต่ำกว่าและสูงกว่า 980 องศาเซลเซียส

กิจกรรม : 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่แตกร้าวจากอิทธิพลของความร้อน
2. อธิบายอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อผิวดินเร็วเกินไป
3. อธิบายปฏิกิริยาการสูญเสียน้าจากกการได้รับความร้อน
4. อธิบายปฏิกิริยาของความร้อนช่วงก่อนและหลังอุณหภูมิ 980 องศา
เซลเซียส
5. อภิปรายผลกระทบและปฏิกิริยาที่เกิดกับผลิตภัณฑ์ช่วงอุณหภูมิ 980
องศาเซลเซียส

4.2 อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อหินฟันม้า
4.2.1 ผลของความร้อนที่มีต่อโซดาเฟลด์สปาร์
4.2.2 ผลของความร้อนที่มีต่อโปแตสเฟลด์สปาร์
4.2.3 เปรียบเทียบความแตกต่างทางกายภาพของหินฟันม้าทั้งสองชนิด
เมื่อได้รับความร้อน

กิจกรรม : 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่อิทธิพลของเฟลด์สปาร์ที่มีผลต่อผิวผลิตภัณฑ์
2. อธิบายที่เฟลด์สปาร์ได้รับความร้อนทั้งโซดาเฟลด์สปาร์และโปแตส
เฟลด์สปาร์
3. อธิบายความแตกต่างการหลอมของเฟลด์สปาร์
4. การเลือกใช้เฟลด์สปาร์ตามคุณสมบัติ
5. อธิบายการได้รับความร้อนของเฟลด์สปาร์โปแตสและโซดาเฟลด์สปาร์

4.3 อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อซิลิกา
4.3.1 ปฏิกิริยาการเกิดแก้วเมื่ออุณหภูมิต่ำ
4.3.2 ปฏิกิริยาการเกิดแก้วเมื่ออุณหภูมิสูง
4.3.3 วิเคราะห์ความแตกต่างในการเกิดแก้วที่มีอุณหภูมิต่างกัน

กิจกรรม : 1. ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความร้อนแล้วทาให้องค์ประกอบของซิลิกา
ในเนื้อผลิตภัณฑ์
2. อธิบายอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อซิลิกา
3. อธิบายปฏิกิริยาการสุกตัวของซิลิกาในรูปของการเกิดเนื้อแก้ว
4. ให้นักศึกษาอธิบายความแตกต่างของอุณหภูมิที่มีผลกระทบต่อเนื้อซิลิกา

4.4 อิทธิพลของความร้อนที่มีต่อเคลือบ
4.4.1 ปฏิกิริยาของความร้อนกับความหนืดของเคลือบ
4.4.2 ปฏิกิริยาของความร้อนกับความตึงผิวของเคลือบ
4.4.3 ปฏิกิริยาของความร้อนกับมุมสัมผัสของเคลือบ
4.4.4 ปฏิกิริยาของความร้อนกับความดันไอในเคลือบ

กิจกรรม : 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่มีผลจากการเคลือบที่ได้ความร้อนทั้งทางดีและเสีย
2. อธิบายอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อการเผาผลิตภัณฑ์เคลือบ
3. อธิบายผลเสียในลักษณะต่างๆของเคลือบที่เกิดขึ้นจากการได้รับความร้อน
4. อธิบายวิธีแก้และป้องกันการเกิดผลเสียอันได้รับจากอิทธิพลของความร้อน
5. ให้นักศึกษาอธิบายอิทธิพลของความร้อนที่มีต่อผลิตภัณฑ์และแนวทาง
ป้องกัน

การเผาผลิตภัณฑ์
5.1 การเผา
5.1.1 การบรรจุผลิตภัณฑ์
5.1.2 อุณหภูมิในการเผา
5.1.3 คัดเลือกผลิตภัณฑ์เพื่อเข้าเตาเผาตามความเหมาะสมทั้งความชื้นใน
เนื้อผลิตภัณฑ์และจัดเรียงตามขนาดความเหมาะสม

กิจกรรม : 1. หุ่นจาลองเตาแก๊ส เตาไฟฟ้า
2. อธิบายความหมายและความหมายและลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เผาดิบ
3. อธิบายวิธีการบรรจุผลิตภัณฑ์สาหรับเผาดิบ
4. อธิบายวิธีการเผาดิบผลิตภัณฑ์
5. อธิบายลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่จะทาการเผาดิบและการอบแห้งไล่น้ำ
6. ให้นักศึกษาอภิปรายวิธีการบรรจุและการเผาผลิตภัณฑ์
7. ให้นักศึกษาฝึกการเผาดิบโดยการควบคุมอย่างใกล้ชิด

5.2 การเผาเคลือบ
5.2.1 การบรรจุผลิตภัณฑ์
5.2.2 อุณหภูมิในการเผา
5.2.3 เปรียบเทียบการบรรจุผลิตภัณฑ์เข้าเตารวมทั้งอุณหภูมิที่ใช้เผา

กิจกรรม : 1. ตัวอย่างผลิตภัณฑ์เผาเคลือบ
2. อธิบายการบรรจุผลิตภัณฑ์สาหรับเผาเคลือบ
3. อธิบายวิธีการเผาและกระบวนการเผาเคลือบ
4. อธิบายปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นในขณะเผาเคลือบ
5. ให้นักศึกษาอภิปรายเปรียบเทียบการบรรจุผลิตภัณฑ์การเผาและการเผา
เคลือบ
6. ปฏิบัติการบรรจุผลิตภัณฑ์เผาเคลือบ
7. ปฏิบัติการเผาผลิตภัณฑ์เคลือบ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน