รายละเอียด

เตาและการเผา 1 / Kiln and Firing 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE129
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เตาและการเผา 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Kiln and Firing 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เตาและการเผา 1

บทที่ 1 ประวัติเละพัฒนาการเตาเผา
1.1 พัฒนาการของเตาเผาในอดีต


กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน1.2 พัฒนาการเตาเผาไทยเตาสันกำแพง

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

1.3 พัฒนาการเตาเผาไทยเตาเวียงกาหลง


กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

1.4 พัฒนาการเตาเผาไทยเตาแม่น้ำน้อย

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 2 การจำแนกประเภทของเตาเผา
2.1 จำแนกตามประเภททางเดินลมร้อน


กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

2.2 จำแนกประเภทการใช้งานของเตา


กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

2.3 จำแนกประเภทตามลักษณะเปลวไฟ

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

2.4 จำแนกตามประเภทของเชื้อเพลิงฟื้น


กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

2.5 จำแนกประเภทตามลักษณะเปลวไฟ


กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

2.6 จำแนกตามประเภทของเชื้อเพลิงไฟฟ้า


กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 3 อุปกรณ์ประกอบเตาเผา
3.1 อุปกรณ์ประกอบการตั้งวางผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ประกอบการวัดอุณหภูมิกิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 4 การบรรจุผลิตภัณฑ์ การอบแห้งและการเผา
4.1 การอบแห้งผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

4.3 การบรรจุผลิตภัณฑ์และการเผาดิบ

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

4.4 การบรรจุผลิตภัณฑ์และการเผาเคลือบ

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงาน

บทที่ 5 การบำรุงรักษา
5.1 การตรวจสอบสมรรถภาพเตาและอุปกรณ์


กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์
2. ยกตัวอย่างประกอบ
3. เอกสารประกอบการสอน
4. ใบงานารปฏิบัติงานโดยยึดหลักถูกต้องและเรียบร้อย

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน