รายละเอียด

เคลือบ 2 / Glaze 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44023407
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคลือบ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Glaze 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เคลือบ 2

ชนิดของเคลือบ
1.1 ความหมายของเคลือบ
1.2 การเกิดเคลือบ
1.3 การแบ่งชนิดของเคลือบ
1.3.1 เคลือบใส
1.3.2 เคลือบทึบ
1.3.3 เคลือบด้าน
1.3.4 เคลือบพิเศษ

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

ชนิดของเคลือบ
1.3 การคำนวณสูตรเคลือบ
1.3.1 การคำนวณสูตรเคลือบจากตารางสามเหลี่ยม
ด้านเท่า
1.3.2 การคำนวณสูตรเคลือบจากตารางสี่เหลี่ยมด้าน
เท่า
1.3.3 การคำนวณโดยใช้ไบแอคเซียลเบลนด์ หรือ ไลน์
เบลนด์
1.3.4 การคำนวณตามทฤษฎีของเซเกอร์
1.3.5 การคำนวณเคลือบโดยผลวิเคราะห์ทางเคมี


กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

การพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิก
2.1 เทคนิคการพัฒนาสูตรเคลือบ
2.1.1 การพัฒนาสูตรเคลือบจากเอ็มพิริคัล
2.1.2 การพัฒนาสูตรจากเฟสไดอะแกรม
2.1.3 การพัฒนาสูตรจากเทอโมไดนามิก

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

การพัฒนาสูตรเคลือบเซรามิก
2.2 เทคนิคการคำนวณเพื่อพัฒนาสูตรเคลือบ
2.1.1 การคำนวณจากสูตรของเอ็มพิริคัล
2.1.2 การคำนวณจากเฟสไดอะแกรม
2.1.3 การคำนวณจากเทอโมไดนามิก
2.3 ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสูตรเคลือบที่สนใจ จากการคำนวณ (แบบออนไลน์)
2.3.1 การคำนวณสูตรเคลือบจากเอ็มพิริคัล
2.3.2 การคำนวณสูตรเคลือบจากเฟสไดอะแกรม
2.3.3 การคำนวณสูตรเคลือบจากเทอโมไดนามิก

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

การเตรียมเคลือบ
3.1 การเตรียมเคลือบ
3.1.1 ปัจจัยในการเตรียมเคลือบ
- การกระจายความละเอียด
- ความถ่วงจำเพาะ
- ระยะเวลาในการชุบเคลือบ
- ชนิดของเนื้อดิน
- รูปทรงของผลิตภัณฑ์
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสูตรเคลือบที่สนใจ จากการคำนวณ (แบบออนไลน์)
1. การคำนวณสูตรเคลือบจากเอ็มพิริคัล
2. การคำนวณสูตรเคลือบจากเฟสไดอะแกรม
3. การคำนวณสูตรเคลือบจากเทอโมไดนามิก

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

การเตรียมเคลือบ
3.2 การเคลือบผลิตภัณฑ์
3.2.1 เคลือบด้วยวิธีชุบหรือจุ่ม (Dipping)
3.2.2 เคลือบด้วยวิธีทา (Painting)
3.2.3 เคลือบด้วยวิธีพ่น (Spraying)
3.2.4 เคลือบด้วยการใช้เครื่องมือ
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสูตรเคลือบที่สนใจ จากการคำนวณ (แบบออนไลน์)
1. การคำนวณสูตรเคลือบจากเอ็มพิริคัล
2. การคำนวณสูตรเคลือบจากเฟสไดอะแกรม
3. การคำนวณสูตรเคลือบจากเทอโมไดนามิก
กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

การเตรียมเคลือบ
3.3 เตาและการเผาเคลือบ
3.3.1 การเผาเคลือบในบรรยากาศต่างๆ
3.3.2 การหลอมตัวของเคลือบ
3.3.3 การไหลตัวของเคลือบ
ฝึกปฏิบัติการพัฒนาสูตรเคลือบที่สนใจ จากการคำนวณ (แบบออนไลน์)
1. การคำนวณสูตรเคลือบจากเอ็มพิริคัล
2. การคำนวณสูตรเคลือบจากเฟสไดอะแกรม
3. การคำนวณสูตรเคลือบจากเทอโมไดนามิก

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การทดสอบสมบัติของเคลือบหลังการเผา
4.1 สมบัติทางกายภาพ
4.1.1 การสุกตัวของเคลือบ
4.1.2 การไหลตัวของเคลือบ
4.1.3 ลักษณะพื้นผิวของเคลือบ
4.1.4 การปรากฏสีของเคลือบ
ฝึกปฏิบัติการทำแท่งทดสอบเคลือบ
1.4.1 ชิ้นรูปแท่งทดสอบเคลือบโดยใช้ดินพอร์ซเลน
1.4.2 ชิ้นรูปแท่งทดสอบเคลือบโดยใช้ดินคอมพาวด์
1.4.3 ชิ้นรูปแท่งทดสอบเคลือบโดยใช้ดินโดโลไมต์
1.4.4 ชิ้นรูปแท่งทดสอบเคลือบโดยใช้ดินเหลือง

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

4.2 สมบัติเชิงกล
4.2.1 ความแข็งแรงเชิงกล (mechanically
strong)
4.2.3 ความแข็ง (hardness)
4.2.4 การทนต่อการขัดถู (Abrasion resistance)
3.1.2 ขั้นตอนการเตรียมเคลือบ
ฝึกปฏิบัติการเตรียมเคลือบ
1. เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำเคลือบ
2. การชั่งเคลือบ
3. การบดเคลือบ
4. วิธีการชุบเคลือบ
5. การทดสอบน้ำเคลือบก่อนการใช้งาน
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

4.3 สมบัติความต้านทานต่อการกัดกร่อนทางเคมี
(chemical corrosion resistance)
4.4 สมบัติทางความร้อน
4.4.1 สมบัติการทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอย่าง
ฉับพลัน (thermal shock resistance)
4.4.2 สมบัติการทนต่อค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทาง
ความร้อน (Thermal expansion coefficient-
COE)
ฝึกปฏิบัติการเตรียมเคลือบ
1. เตรียมวัตถุดิบสำหรับทำเคลือบ
2. การชั่งเคลือบ
3. การบดเคลือบ
4. วิธีการชุบเคลือบ
5. การทดสอบน้ำเคลือบก่อนการใช้งาน
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

4.5 สมบัติทางแสง (optical properties)
4.5.1 การสะท้อน (reflect)
4.5.2 การหักเห (bend)
4.5.3 การทะลุผ่าน (transmit)
4.5.4 การดูดกลืน (absorb)
ฝึกปฏิบัติการทดสอบสมบัติของเคลือบหลังการเผา
1. สมบัติทางกายภาพ
2. สมบัติเชิงกล
3. สมบัติความต้านทานต่อการกัดกร่อนทางเคมี
4. สมบัติทางความร้อน
5. สมบัติทางแสง
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

ปัญหาตำหนิเคลือบและวิธีแก้ไข
5.1 ตำหนิเคลือบแต่ละชนิด
5.1.1 ปัญหาเคลือบตกตะกอนเร็ว (Glaze Setting
Problems)
5.1.2 เคลือบพุพอง (Blistering)
5.1.3 เคลือบหดตัวหรือเคลือบดึงตัว (Crawling)
5.1.4 เคลือบราน (Crazing)
5.1.5 เคลือบดีดตัวกะเทาะออกจากผิวดิน (Peeling,
Shivering)
5.1.6 เคลือบไหล (Running Glaze)
ฝึกปฏิบัติการทดสอบสมบัติของเคลือบหลังการเผา
1. สมบัติทางกายภาพ
2. สมบัติเชิงกล
3. สมบัติความต้านทานต่อการกัดกร่อนทางเคมี
4. สมบัติทางความร้อน
5. สมบัติทางแสง

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

ปัญหาตำหนิเคลือบและวิธีแก้ไข
5.1 ตำหนิเคลือบแต่ละชนิด
5.1.1 ปัญหาเคลือบตกตะกอนเร็ว (Glaze Setting
Problems)
5.1.7 การเกิดฟองอากาศเล็กๆ ในชั้นเคลือบ (Air
Bubbles Trapped in Glaze)
5.1.8 ปัญหารูเข็มหรือผิวเคลือบเป็นรู (Pinhole,
Orange-peel, Egg-shell)
5.1.9 สีเคลือบเปลี่ยน (Color Changes)
5.1.10 จุดตำหนิในเคลือบ (Specking and Spots)

ฝึกปฏิบัติการค้นคว้าทดลองเคลือบให้เหมาะสมกับรูปทรงผลิตภัณฑ์ และการเผาเคลือบในบรรยากาศต่างๆ เพื่อเข้าใจปัญหาตำหนิเคลือบและวิธีแก้ไข


กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

ปัญหาตำหนิเคลือบและวิธีแก้ไข
5.2 การจัดระบบงานเคลือบในโรงงาน
ฝึกปฏิบัติการค้นคว้าทดลองเคลือบให้เหมาะสมกับรูปทรงผลิตภัณฑ์ และการเผาเคลือบในบรรยากาศต่างๆ เพื่อเข้าใจปัญหาตำหนิเคลือบและวิธีแก้ไข


กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

- บททวนก่อนสอบ
- นำเสนอผลงาน

กิจกรรม : 1. นำเสนอผลงาน
2. ผลงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน