รายละเอียด

โครงงานเซรามิก / Ceramics Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE138
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานเซรามิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramics Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - โครงงานเซรามิก

บทที่ 1 หลักการวิจัยเบื้องต้น
1.1 ธรรมชาติของการวิจัย
1.2 ความหมายของการวิจัย
1.3 ปฏิบัติงานการเขียนรายละเอียดแผนการดำเนินการวิจัยของแต่ละโครงการให้ชัดเจน (ส่งงานแบบออนไลน์)

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 1 หลักการวิจัยเบื้องต้น (ต่อ)
1.4 มโนทัศน์ของการวิจัย
1.5 ประเภทของการวิจัย
1.6 ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ และส่งแผนการดำเนินงาน (ส่งงานแบบออนไลน์)

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 1 หลักการวิจัยเบื้องต้น (ต่อ)
1.7 ส่วนประกอบของงานวิจัย
1.8 การเขียนส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
1.9 การเขียนส่วนประกอบตอนท้าย
2.0 ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้ และส่งบทที่ 1 2 และ 3

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 2 แบบแผนการเขียนรายงานวิจัย
2.1 ส่วนประกอบของงานวิจัย
2.2 การเขียนส่วนประกอบเนื้อเรื่อง
2.3 ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 2 แบบแผนการเขียนรายงานวิจัย (ต่อ)
2.4 การเขียนส่วนประกอบตอนท้า
2.5 ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 3 กระบวนการดำเนินการวิจัย
3.1 การวางแผนการวิจัย
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล
3.3 ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 3 กระบวนการดำเนินการวิจัย (ต่อ)
3.4 การสร้างเครื่องมือในการวิจัยทางเซรามิก
3.5 ปฏิบัติงานการส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 1 (หน้าปก หน้าอนุมัติ หน้ากิตติกรรมประกาศ บทที่ 1 2 3 และ 4 บรรณานุกรม)

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม
4.1 หลักการใช้แบบสอบถาม
4.2 ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบประมาณความรู้
รายงานความก้าวหน้า

บทที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (ต่อ)
4.3 หลักการสัมภาษณ์
4.4 หลักการสังเกต
4.5 ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 4 การเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม (ต่อ)
4.6 หลักการใช้แบบสอบถามบันทึกผลการสำรวจ ขุดค้น และทดลอง
4.7 ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 การบรรยายลักษณะข้อมูล
5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
5.3 ปฏิบัติงานส่งรายงานความก้าวหน้าครั้งที่ 2 (บทที่ 4 และ 5 บรรณานุกรม ภาคผนวก ประวัติผู้ดำเนินโครงการ)

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
5.4 การหาตำแหน่งและคะแนนมาตรฐาน
5.5 ปฏิบัติงานการดำเนินงานตามที่กำหนดไว้

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูล (ต่อ)
5.4 การเขียนผลการวิเคราะห์ข้อมูล
5.5 ปฏิบัติงานส่งรายงานฉบับสมบูรณ์วิชาโครงงานรายบุคคล และ Power Point เพื่อนำเสนอผลงาน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 6 การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
6.1 การสรุปผลการวิจัย
6.2 การอภิปรายผลการวิจัย
6.3 ปฏิบัติงานจัดแสดงผลงาน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. นักศึกษาปฏิบัติงานตามแผนที่วางไว้

บทที่ 6 การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย (ต่อ)
6.1 ปัญหาและข้อเสนอแนะในการวิจัย
6.2 แนวทางการวิจัยทางเซรามิก
6.3 ปฏิบัติงานการแก้ไขรายงานโครงการรายบุคคล

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน
4. รายงานสมบูรณ์ของโครงงานเซรามิก

สอบปลายภาค
กิจกรรม : จัดแสดงนิทรรศการของนักศึกษา

อาจารย์ผู้สอน