รายละเอียด

ชลศาสตร์ / Hydraulics

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGCV601
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ชลศาสตร์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Hydraulics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Link เข้า Teams: 
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3anMzMLrATduB730S6ub5UwzTgLv9hE9IHUEggB7DJpCo1%40thread.tacv2/conversations?groupId=9efe9ed8-263b-4bf3-a9d4-f8ae63b07d61&tenantId=2c0a3819-8c66-4ae1-9a99-3832d9facbd9

รายวิชา - ชลศาสตร์

อาจารย์ผู้สอน