รายละเอียด

ออกแบบสถาปัตยกรรม 3 / Architectural Design 3

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 32 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 3 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT103
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบสถาปัตยกรรม 3
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architectural Design 3
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - ออกแบบสถาปัตยกรรม 3

อาจารย์ผู้สอน