รายละเอียด

แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม / Architectural Design Concept

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 31 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT107
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architectural Design Concept
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - แนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรม

อาจารย์ผู้สอน