รายละเอียด

เครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม / Architectural Design Tool

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 31 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT108
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architectural Design Tool
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เครื่องมือในการออกแบบสถาปัตยกรรม

Introduction :
ปัญหาของการใช้ Representation มาเป็นเครืองมือในการคิดแบบ : ทำไมเราไม่ควรคิดแบบสถาปัตยกรรมด้วยแปลน และมีเครื่องมืออะไรบ้างที่เราสามารถใช้คิดแบบได้
กิจกรรม : บรรยาย (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Program Analysis (1) :
ทำความเข้าใจ ผู้ใช้ วัตถุประสงค์โครงการ กิจกรรม ทำเลที่ตั้ง และ การศึกษาเพื่อให้ได้โปรแกรมที่เท่าทันโลกในปัจจุบัน โดยการทำ Case Study เพื่อให้นักออกแบบมีความเข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองออกแบบคืออะไร
กิจกรรม : บรรยาย (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Program Analysis (2):
ทำการวิเคราะห์การตลาด การพิจารณาคู่แข่ง กลุ่มเป้าหมาย การเสนอ Program ที่มีความแตกต่าง การผสาน Program เข้าไปใน Site / การมี Site แล้วสร้าง Program
กิจกรรม : บรรยาย (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Target, Activity, and Function Analysis :
ทำการวิเคราะห์ และทำความเข้าใจเชิงลึกของกลุ่มเป้าหมาย กิจกรรม และ ประโยชน์ใช้สอย การทำความเข้าใจเรื่อง Zone ของ Function ต่าง ๆ
กิจกรรม : บรรยาย (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Site Analysis :
การวิเคราะห์ Site โดยการทำเอาสาระสำคัญ / ประเภทของโครงการเป็นที่ตั้ง เช่น โครงการที่เน้นการรับรู้ โครงการที่เน้นการเชื่อมโยง โครงการที่เน้นความเป็นส่วนตัว
กิจกรรม : บรรยาย, ให้ Assignment 01 (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Perceptual Diagram :
การสร้าง Diagram การรับรู้ลงไปบนที่ตั้ง พร้อมจินตนาการถึงการเชื่อมต่อในการรับรู้พื้นที่ต่างๆ
กิจกรรม : บรรยาย (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Spatial Diagram (1) :
การสร้าง Diagram เชิงที่ว่างลงไปบนที่ตั้งพร้อมการเขียนทัศนียภาพอย่างง่ายๆ เพื่อทำให้นักออกแบบเห็นภาพรวมของงานตนเอง (Schematic Design)
กิจกรรม : บรรยาย (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Spatial Diagram (2) :
การสร้าง Diagram เชิงที่ว่างลงไปบนที่ตั้งพร้อมการเขียนทัศนียภาพอย่างง่ายๆ เพื่อทำให้นักออกแบบเห็นภาพรวมของงานตนเอง (Schematic Design)
กิจกรรม : บรรยาย, ให้ Assignment 02 (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบกลางภาคเรียน (เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์)

Space & Form Diagram (1) :
การสร้าง Diagram เชิงที่ว่างและฟอร์มในภาพรวม ผ่านการใช้ Perspective ในลักษณะ Quick Sketch
กิจกรรม : บรรยาย (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Space & Form Diagram (2) :
การสร้าง Diagram เชิงที่ว่างและฟอร์มในภาพรวม ผ่านการใช้ Perspective ในลักษณะ Quick Sketch
กิจกรรม : บรรยาย (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Material Diagram (1) :
การกำหนด Theme วัสดุผ่านการสร้าง Diagram
13Structural Analysis & Diagram
การกำหนด Mode of Structure ผ่านการทำกรณีศึกษา ทำการวิเคราะห์ และทำการประยุกต์เข้าสู่งานออกแบบของตนเอง
กิจกรรม : บรรยาย (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Material Diagram (2) :
การกำหนด Theme วัสดุผ่านการสร้าง Diagram
13Structural Analysis & Diagram
การกำหนด Mode of Structure ผ่านการทำกรณีศึกษา ทำการวิเคราะห์ และทำการประยุกต์เข้าสู่งานออกแบบของตนเอง
กิจกรรม : บรรยาย, ให้ Assignment 03 (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Development (1) :
การพัฒนาแบบจาก Schematic Design สู่แบบขั้น Final Schematic Design
กิจกรรม : บรรยาย (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Development (2) :
การพัฒนาแบบจาก Schematic Design สู่แบบขั้น Final Schematic Design
กิจกรรม : บรรยาย (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

Development (3) :
การพัฒนาแบบจาก Schematic Design สู่แบบขั้น Final Schematic Design
กิจกรรม : บรรยาย, ให้ Assignment 04 (เป็นการสอนในรูปแบบออนไลน์)

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบปลายภาคเรียน (เป็นการสอบในรูปแบบออนไลน์)

อาจารย์ผู้สอน