รายละเอียด

การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ / Implementation of Information System in Business

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 3 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 12031101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Implementation of Information System in Business
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

Microsoft Teams Code วิชา 12031101 Implementation of Information System in Business การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ

Implementation of Information System in Business 12031101_SEC_1 : p85jo0f

รายวิชา - การใช้งานระบบสารสนเทศในธุรกิจ

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
กิจกรรม : 1. แนะนำการเรียนการสอนและนำเข้าสู่หน่วยเรียน โดยการซักถามเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศ
2.บรรยายประกอบสื่อนำเสนอยกตัวอย่างประกอบ
3. ซักถามนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน
4. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อศึกษาการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน(ตัวอย่างเว็บไซต์ในงานต่างๆ เช่น e-banking , e-ticket, e-learning) เพื่อออกมานำเสนอในชั่วโมงต่อไป

2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (1) - System Unit
Mainboard
CPU
RAM
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาซักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
4. ฝึกปฎิบัติ การติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ System Unit
Mainboard
CPU
RAM

2. องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ (2) - Storage Unit+Input Output Unit
Harddisk/SSD
Memory Card
Keyboard
Mouse

กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาซักถาม แสดงความคิดเห็นในเรื่องเทคโนโลยีพื้นฐานของระบบสารสนเทศ
4. ฝึกปฎิบัติ การติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ Storage Unit+Input Output Unit
Harddisk/SSD
Memory Card
Keyboard
Mouse

3. ระบบปฏิบัติการและหลักการทำงานเบื้องต้น
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการและหลักการทำงานเบื้องต้น
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นในเรื่องระบบปฏิบัติการและหลักการทำงานเบื้องต้น

4. ข้อมูลและการจัดการข้อมูล(1)
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

4. ข้อมูลและการจัดการข้อมูล(2)
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบฐานข้อมูล
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าและศึกษาระบบฐานข้อมูลกรณีศึกษาต่างๆ

5. ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
WiFi Router
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับระบบเครือข่าย
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

6.อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น (1)
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเรื่อง การใช้อินเทอร์เน็ตของนักศึกษา
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาซักถามและแสดงความคิดเห็น

6. อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น (2)
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียน
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. กิจกรรมนำเสนอวิธีการสร้างเว็บ

7. การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียน
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. กำหนดหัวข้อให้นักศึกษาค้นคว้า

8. ระบบสารสนเทศ(1)
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเกี่ยวกับข้อมูล และระบบสารสนเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อมูล และระบบสารสนเทศ

8. ระบบสารสนเทศ(2)
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียน
2 .บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มค้นคว้าและศึกษาระบบสารสนเทศแบบต่างๆ

9. พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเรื่องพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ
3. ให้นักศึกษานำเสนอตัวอย่างเว็บ e-commerce

10.จริยธรรมและความปลอดภัย (1)
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเรื่อง จริยธรรมและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

10.จริยธรรมและความปลอดภัย (2)
กิจกรรม : 1. ชักนำเข้าสู่หน่วยเรียนโดยการซักถามเรื่อง ความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์
2. บรรยายประกอบสื่อนำเสนอ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน