รายละเอียด

วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง / Power Plant Engineering

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGME165
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Power Plant Engineering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

ENGME165 sec 1 ให้ติดต่อ 0820370629

รายวิชา - วิศวกรรมโรงงานผลิตกำลัง

อาจารย์ผู้สอน