รายละเอียด

ปฏิบัติการออกแบบเซรามิก 2 / Ceramics Design Practice 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE133
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการออกแบบเซรามิก 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramics Design Practice 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ปฏิบัติการออกแบบเซรามิก 2

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทภาชนะใส่อาหาร
1.1 ปฏิบัติการเขียนแบบร่างชุดรับประทานอาหาร
1.1.1 การสำรวจรูปแบบผลิตภัณฑ์ในท้องตลาด

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทภาชนะใส่อาหาร
1.1 ปฏิบัติการเขียนแบบร่างชุดรับประทานอาหาร
1.1.2 การร่างแบบชุดน้ำชา

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทภาชนะใส่อาหาร
1.1 ปฏิบัติการเขียนแบบร่างชุดรับประทานอาหาร
1.1.3 การร่างแบบชุดกาแฟ

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทภาชนะใส่อาหาร
1.1 ปฏิบัติการเขียนแบบร่างชุดรับประทานอาหาร
1.1.4 การร่างแบบชุดอาหาร

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกประเภทภาชนะใส่อาหาร
1.1 ปฏิบัติการเขียนแบบร่างชุดรับประทานอาหาร
1.1.5 การร่างแบบชุดอาหาร

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์เซรามิกของชุดรับประทานอาหาร
2.1 ปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพขั้นพื้นฐานของผลิตภัณฑ์เซรามิก

กิจกรรม : สอนออนไลน์

บทที่ 3 การคำนวณความจุและอัตราการหดตัว
3.1 ปฏิบัติการเขียนแบบเพื่อการผลิต

กิจกรรม : สอนออนไลน์

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

บทที่ 3 การคำนวณความจุและอัตราการหดตัว
3.2 ปฏิบัติการเขียนแบบเพื่อการผลิต

กิจกรรม : 1 ใบงาน

บทที่ 4 การออกแบบและเขียนแบบภาชนะ
4.1 ปฏิบัติการออกแบบชุดรับประทานอาหาร
กิจกรรม : 1 ใบงาน

บทที่ 4 การออกแบบและเขียนแบบภาชนะ
4.2 ปฏิบัติการออกแบบชุดรับประทานอาหาร

กิจกรรม : 1 ใบงาน

บทที่ 4 การออกแบบและเขียนแบบภาชนะ
4.3 ปฏิบัติการออกแบบชุดรับประทานอาหาร

กิจกรรม : 1 ใบงาน

บทที่ 5 การสร้างชิ้นงานชุดรับประทานอาหาร
5.1 ปฏิบัติการดำเนินโครงงานชุดรับประทานอาหาร

กิจกรรม : 1 ใบงาน

บทที่ 5 การสร้างชิ้นงานชุดรับประทานอาหาร
5.2 ปฏิบัติการดำเนินโครงงานชุดรับประทานอาหาร

กิจกรรม : 1 ใบงาน

บทที่ 5 การสร้างชิ้นงานชุดรับประทานอาหาร
5.3 ปฏิบัติการประเมินผลการออกแบบชุดรับประทานอาหาร

กิจกรรม : 1 ใบงาน

ทบทวน
กิจกรรม : 1 ใบงาน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน