รายละเอียด

ปฏิบัติการออกแบบเซรามิก 1 / Ceramics Design Practice 1

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE132
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการออกแบบเซรามิก 1
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramics Design Practice 1
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ปฏิบัติการออกแบบเซรามิก 1

ปฏิบัติการบันทึกรูปแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิก
1 การศึกษารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
2 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความสวยงามของรูปแบบประโยชน์ใช้สอย และการผลิต
3 การแยกประเภทผลิตภัณฑ์เซรามิก

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการคัดลอกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
1 การกำหนดส่วนประกอบที่จะเขียนแบบร่าง
2 การจัดวางหน้ากระดาษ
3 การคัดลอกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิก
1 การเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการกำหนดแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
1 การจัดทำแผ่นภาพเรื่องราว (Story Board)
2 การร่างภาพแนวความคิดเบื้องต้นเพื่อการออกแบบ

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการออกแบบของขวัญสำหรับเทศกาล
1 การศึกษาข้อมูลในการออกแบบของขวัญสำหรับเทศกาล
2 การกำหนดแนวคิดในการออกแบบของขวัญสำหรับเทศกาล
3 การออกแบบของขวัญสำหรับเทศกาล

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการตกแต่ง
1 การศึกษาข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่ง
2 การวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่ง
3 การกำหนดแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่ง
4 การออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการตกแต่ง

กิจกรรม : สอนออนไลน์

ปฏิบัติการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและของตกแต่ง
1 การศึกษาข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและของตกแต่ง
2 การกำหนดแนวความคิดเพื่อการออกแบบ
3 การร่างแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและของตกแต่ง

กิจกรรม : สอนออนไลน์

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

ปฏิบัติการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.การพัฒนารูปแบบ
2.กระบวนการพัฒนารูปแบบ
ปฏิบัติการประเมินความคิดและการพัฒนาผลการออกแบบ
1.คัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ของขวัญของที่ระลึกและการตกแต่ง
2.พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก

กิจกรรม : 1. ใบงาน

ปฏิบัติการกลั่นกรองรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1 การเขียนแบบมาตราส่วน
2 การสร้างหุ่นจำลอง

กิจกรรม : 1. ใบงาน

ปฏิบัติการกลั่นกรองรูปแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก (ต่อ)
1 การเขียนแบบมาตราส่วน
2 การสร้างหุ่นจำลอง

กิจกรรม : 1. ใบงาน

ปฏิบัติการเขียนแบบเพื่อการผลิต
4.2.1 การเขียนแบบเพื่อการผลิต
4.2.2 การวางแผนการผลิต
4.2.3 การทดสอบวัตถุดิบและกรรมวิธีผลิต

กิจกรรม : 1. ใบงาน

4.4 ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานของที่ระลึกและของตกแต่งเซรามิก
4.4.1 การสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์
4.4.2 การสร้างแม่พิมพ์
4.4.3 การผลิตชิ้นงานและการตกแต่งผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. ใบงาน

ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานของที่ระลึกและของตกแต่งเซรามิก
1 การสร้างแม่พิมพ์
2 การผลิตชิ้นงานและการตกแต่งผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. ใบงาน

ปฏิบัติการสร้างชิ้นงานของที่ระลึกและของตกแต่งเซรามิก
1 การผลิตชิ้นงานและการตกแต่งผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. ใบงาน

ปฏิบัติการเสนอผลงานเพื่อการประเมินผลการออกแบบ
1 การนำเสนอผลงาน
2 การประเมินผลการออกแบบ

กิจกรรม : 1. ใบงาน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน