รายละเอียด

การออกแบบเซรามิก / Ceramics Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE131
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบเซรามิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramics Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2562

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การออกแบบเซรามิก

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.1 ความสำคัญและจุดประสงค์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.1.1 ความสำคัญของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.1.2 ที่มาของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.1.3 ความหมายของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.1.4 จุดประสงค์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการร่างแบบ
1.2.1 กระดาษ
1.2.2 เครื่องเขียน
1.2.3 ยางลบและอุปกรณ์ช่วย ในการลบ
1.2.4 ไม้บรรทัด
1.2.5 โต๊ะเขียนแบบ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.4 ความหมายและคุณสมบัติของนักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.4.1 ความหมายของนักออกแบบ
1.4.2 ความหมายของนักออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.4.3 คุณสมบัติของนักออกแบบ
1.5 ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.5.1 ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกแบ่งตามลักษณะการใช้งาน
1.5.2 ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกแบ่งตามลักษณะการออกแบบ
1.5.3 ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกแบ่งตามวัตถุดิบ
1.5.4 ประเภทของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกแบ่งตามลักษณะการตกแต่ง
1.6 การเขียนแบบร่าง
1.6.1 ส่วนประกอบของแบบร่าง
1.6.2 การจัดวางหน้ากระดาษ
1.6.3 การคัดลอกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 1 แนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
1.8 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิก
1.8.1 ความสำคัญของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
1.8.2 ประเภทผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
1.8.3 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิก
1.9 การเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิก
1.9.1 การเลียนแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
1.9.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 กระบวนการขั้นต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
2.1 การกำหนดแนวคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
2.1.1 การวางแนวความคิด
2.1.2 การตีปัญหาที่เกิดขึ้น
2.1.3 แนวทางการแก้ปัญหา
2.1.4 ขอบเขตในงานออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
2.2 ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิก
2.2.1 ประเภทของผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกเซรามิก
2.2.2 กลุ่มผู้บริโภคของที่ระลึก
2.2.3 เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก
2.2.4 ตลาดส่งออกสินค้าของที่ระลึก
2.2.5 แนวโน้มการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 กระบวนการขั้นต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
2.4 การศึกษาข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
2.4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและของตกแต่ง
2.4.2 ข้อมูลเกี่ยวกับแนวความคิดในการออกแบบ
2.4.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะและสิ่งแวดล้อมในการใช้งาน
2.4.4 ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภค
2.4.5 ข้อมูลเกี่ยวกับวัสดุและกรรมวิธีผลิต
2.4.6 ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้วัสดุร่วม
2.5 ผลิตภัณฑ์ของขวัญสำหรับเทศกาล
2.5.1 ผลิตภัณฑ์ของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆ
2.5.2 แนวคิดในการออกแบบของขวัญสำหรับเทศกาล
2.5.3 รูปแบบเบื้องต้นในการออกแบบ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 2 กระบวนการขั้นต้นในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
2.7 การวิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
2.7.1 หลักการวิเคราะห์ข้อมูล
2.7.2 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
2.7.3 การสังเคราะห์ข้อมูล
2.8 ผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่ง
2.8.1 ประเภทผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการตกแต่ง
2.8.2 รูปแบบการตกแต่งภายในอาคาร
2.8.3 รูปแบบการตกแต่งภายนอกอาคาร
2.8.4 ความเชื่อเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพื่อการตกแต่ง
2.8.5 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิกเพื่อการตกแต่ง

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
3.1 ความคิดในการออกแบบ
3.1.1 ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
3.1.2 กระบวนการคิดอย่างสร้างสรรค์ในการออกแบบ
3.1.3 กระบวนทัศน์ทางการคิดในการออกแบบ
3.1.4 การพัฒนาความคิดในการออกแบบ
3.2 การถ่ายทอดความคิดในการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและของตกแต่ง
3.2.1 การกำหนดแนวความคิดเพื่อการออกแบบ
3.2.2 การร่างแบบเพื่อถ่ายทอดแนวความคิด
3.2.3 การออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและของตกแต่ง

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

บทที่ 3 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
3.4 การประเมินความคิดและความเป็นไปได้ของการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
3.4.1 สาเหตุของการประเมินความคิดและความเป็นไปได้ในการออกแบบ
3.4.2 การคัดเลือกแบบ
3.4.3 เกณฑ์ในการประเมินความคิดในการออกแบบ
3.4.4 ขั้นตอนการคัดเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
3.7 การกลั่นกรองในการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
3.7.1 ปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบเชิงวิเคราะห์
3.7.2 การกลั่นกรองรูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยการเขียนแบบ
3.7.3 ขั้นตอนการเขียนแบบมาตราส่วน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 3 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
3.7.4 การวิเคราะห์รูปแบบผลิตภัณฑ์ด้วยหุ่นจำลอง
3.7.5 การสร้างหุ่นจำลอง

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 สรุปผลการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
4.1 การตกลงใจในการออกแบบ
4.1.1 สรุปผลการออกแบบ
4.1.2 การเขียนแบบเพื่อการผลิต
4.1.3 การกำหนดวัสดุที่ใช้และกรรมวิธีผลิต

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 สรุปผลการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
4.3 การทำให้เป็นผลสำเร็จ
4.3.1 การขยายแบบเพื่อการสร้างต้นแบบ
4.3.2 การสร้างต้นแบบ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 สรุปผลการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
4.3 การทำให้เป็นผลสำเร็จ
4.3.3 การสร้างแม่พิมพ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 สรุปผลการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
4.3 การทำให้เป็นผลสำเร็จ
4.3.4 การผลิตชิ้นงาน
4.3.5 การตกแต่งชิ้นงาน
4.3.6 การเผาผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

บทที่ 4 สรุปผลการออกแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก
4.5 การประเมินผลการออกแบบ
4.5.1 การทดสอบการใช้งาน
4.5.2 การประเมินผลการออกแบบ
4.5.3 การรับการประเมินผลการออกแบบ
4.6..การนำเสนอผลงานการออกแบบ
4.6.1 การนำเสนอผลงานภาคเอกสาร
4.6.2 การนำเสนอผลงานด้วยแบบร่าง
4.6.3 การนำเสนอผลงานด้วยสื่อประกอบ
4.6.4 การนำเสนอด้วยชิ้นงานต้นแบบ
4.6.5 ข้อคำนึงในการนำเสนอผลงานการออกแบบ

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน

สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน