รายละเอียด

คณิตศาสตร์และสถิติ / Mathematics and Statistics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 4 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BSCCC205
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คณิตศาสตร์และสถิติ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mathematics and Statistics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - คณิตศาสตร์และสถิติ

บทที่ 1 เลขฐาน
1.1 ลักษณะตัวเลขในระบบเลขฐานต่าง ๆ
1.2 การเปลี่ยนฐานของจำนวนในระบบเลขฐานต่าง ๆ

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

1.3 การบวก ลบ คูณ หาร เลขฐานต่าง ๆ
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
2.1 ความหมายของประพจน์และตัวเชื่อม ตารางค่าความจริง สัจนิรันดร์และข้อขัดแย้ง

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

2.2 ตัวบ่งปริมาณ และการให้เหตุผล
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน
3.1 ทบทวนอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

3.2 ดอกเบี้ยเชิงเดียว ดอกเบี้ยทบต้น อัตราดอกเบี้ยที่เป็นจริง
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 3 คณิตศาสตร์การเงิน
3.3 ฟังก์ชันทางการเงิน แนะนำโปรแกรม MS Exel การใช้ฟังก์ชันทางการเงิน และการเขียนฟังก์ชันเพื่อสร้างตารางตัวคูณมูลค่าทางการเงิน (CVIF, PVIF, FVIFA, PVIFA)
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 4 ระเบียบและวิธีดำเนินการทางสถิติ
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
4.2 ประเภทข้อมูล แหล่งข้อมูล
4.3 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
4.4 การนำเสนอข้อมูล

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 การวิเคราะห์สถิติพรรณนา
5.1 การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
5.2 การวัดค่าตำแหน่ง
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

5.3 การวัดการกระจาย
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

การวิเคราะหฺข้อมูลสถิติพรรณา โดยใช้คอมพิวเตอร์
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 6 ความน่าจะเป็นและการแจกแจงความน่าจะเป็น
6.1 ความน่าจะเป็นเบื้องต้น

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

6.2 ตัวแปรสุ่มและการแจกแจงความน่าจะเป็นแบบไม่ต่อเนื่อง

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

6.3 การสุ่มตัวอย่างและขนาดตัวอย่าง
6.4 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีความน่าจะเป็นกับชีวิตประจำวัน
กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

บทที่ 7 สถิติในชีวิตประจำวัน
7.1 ความสำคัญของสถิติในชีวิตประจำวัน
7.2 สถิติคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
7.3 การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน การสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ

กิจกรรม : - บรรยายเนื้อหา
สื่อการสอน
- เครื่องคอมพิวเตอร์
- เครื่องรับโทรทัศน์หรือจอรับภาพ
- แบบฝึกทักษะ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน