รายละเอียด

คุณลักษณะสมบัติและตำหนิของเซรามิก / Characteristic Properties and Defects of Ceramics

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE148
  • ชื่อรายวิชา(TH) : คุณลักษณะสมบัติและตำหนิของเซรามิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Characteristic Properties and Defects of Ceramics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - คุณลักษณะสมบัติและตำหนิของเซรามิก

บทนำ
- ความหมายของลักษณะเฉพาะและสมบัติของเซรามิก
- ชนิดของลักษณะเฉพาะและสมบัติของเซรามิก (Type of characteristic and properties of ceramics)
- ปฏิบัติงานการแนะนำกระบวนการเรียนการสอน

กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

บทที่ 1 องค์ประกอบทางเคมี
1.1 องค์ประกอบทางเคมี
1.1.1 โครงสร้างของอะตอม
1.1.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบออกไซด์


กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

บทที่ 2 องค์ประกอบทางแร่
2.1 องค์ประกอบทางแร่
2.1.1 โครงสร้างผลึก (Crystal Structure)
2.1.2 ชนิดของแร่ในวัตถุดิบเซรามิก
2.1.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่ของ
วัตถุดิบเซรามิก


กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

บทที่ 2 องค์ประกอบทางแร่ (ต่อ)
2.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่
2.2.1 ขั้นตอนการวิเคราะห์องค์ประกอบทางแร่ของวัตถุดิบเซรามิก
2.2.2 ตัวอย่างการวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมีและทางแร่


กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

บทที่ 3 ลักษณะเฉพาะของพื้นที่ผิวและพื้นที่ผิวจำเพาะ
4.1 พื้นที่ผิว
4.2 พื้นที่ผิวจำเพาะ
กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

บทที่ 4 รูพรุน โครงสร้างของรูพรุน ขนาดอนุภาค รูปร่างอนุภาค และการกระจายตัว
5.1 รูพรุน
5.1.1 ชนิดของรูพรุน


กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

บทที่ 4 รูพรุน โครงสร้างของรูพรุน ขนาดอนุภาค รูปร่างอนุภาค และการกระจายตัว (ต่อ)
5.2 อนุภาค
5.2.1 ขนาดของอนุภาค
5.2.2 รูปร่างของอนุภาค
5.2.3 การเกาะกลุ่มของอนุภาค
5.2.4 การวิเคราะห์


กิจกรรม : 1. บรรยายแบบออนไลน์
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

บทที่ 5 ความหนาแน่นและความหนืด
6.1 ความหนาแน่น
6.2 ความหนืด
- ปฏิบัติงานการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและทางแร่
- ปฏิบัติงานการทดสอบความหนาแน่นและความหนืด

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

บทที่ 6 พื้นผิวและการปรากฏของส
7.1 พิ้นผิว
7.2 การปรากฎสี
- ปฏิบัติงานการทดสอบพื้นที่ผิวและพื้นที่ผิวจำเพาะ
- ปฏิบัติงานการทดสอบพื้นผิวและการปรากฎสี
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

บทที่ 7 ปัญหาตำหนิบนผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เกิดจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
7.1 ปัญหาตำหนิบนผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เกิดจากวัตถุดิบ

- ปฏิบัติงานการทดสอบรูพรุน โครงสร้างของรูพรุน ขนาดอนุภาค รูปร่างอนุภาค และการกระจายตัว
- ปฏิบัติงานการทดสอบปัญหาตำหนิบนผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เกิดจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

บทที่ 7 ปัญหาตำหนิบนผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เกิดจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
7.2 ปัญหาตำหนิบนผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เกิดจากกระบวนการผลิต

- ปฏิบัติงานการทดสอบปัญหาตำหนิบนผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เกิดจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

บทที่ 7 ปัญหาตำหนิบนผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เกิดจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
7.3 การวิเคราะห์ปัญหา
- ปฏิบัติงานการทดสอบปัญหาตำหนิบนผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เกิดจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

บทที่ 7 ปัญหาตำหนิบนผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เกิดจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
7.4 การวิเคราะห์ปัญหา การป้องกันและแก้ไข ปัญหาตำหนิ
- ปฏิบัติงานการทดสอบปัญหาตำหนิบนผลิตภัณฑ์ เซรามิกที่เกิดจากวัตถุดิบและกระบวนการผลิต
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

ทบทวนการปฏิบัติงานภาคทฤษฎี
กิจกรรม : 1. จัดทำรายงายผลการดำเนินงาน

ทบทวนการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ
กิจกรรม : 1. นำเสนอผลงาน
2. ผลงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน