รายละเอียด

เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเชล / Gassoline and Dicsel Engine

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51021008
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเชล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Gassoline and Dicsel Engine
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เครื่องยนต์แก๊สโซลีนและดีเชล

อาจารย์ผู้สอน