รายละเอียด

เขียนแบบเครื่องกล / Mechanicaal Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 51021002
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบเครื่องกล
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Mechanicaal Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เขียนแบบเครื่องกล

อาจารย์ผู้สอน