รายละเอียด

การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร / Human Machine Interface

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Human Machine Interface
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ENGEL203 การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร 3(2-3-5) 

Human Machine Interface

วิชาบังคับก่อน : ENGEL202 โปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ในระบบ อัตโนมัต

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร ลักษณะ ทางกายภาพของร่างกายมนุษย์ซึ่งเป็นปัจจัยในการสื่อสารกับเครื่องจักร ขั้นตอน วิธีการออกแบบ การประเมินผล  รูปแบบการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับ เครื่องจักร การออกแบบลักษณะของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล เทคโนโลยีเครื่องอํานวยความสะดวก

รหัสเข้ากลุ่ม Microsoft Teams App :  oqdb3l1

รายวิชา - การเชื่อมต่อระหว่างมนุษย์และเครื่องจักร

- การใช้ชุดคำสั่ง SIMATIC LAD กลุ่มคำสั่ง การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- การเขียนโปรแกรม PLC โดยใช้หน่วยความจำ CPU Bit Memory(M)
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- การเขียนโปรแกรม PLC โดยใช้กลุ่มคำสั่ง Timer แบบ On-Delay Timerการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- การเขียนโปรแกรม PLC โดยใช้กลุ่มคำสั่ง Timer แบบ Retentive On-Delay Timerการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- การเขียนโปรแกรม PLC โดยใช้กลุ่มคำสั่ง Timer แบบ OFF-Delay Timer การสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- การเขียนโปรแกรม PLC โดยใช้กลุ่มคำสั่ง Counter แบบ Up Counterการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (CTU)
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- การเขียนโปรแกรม PLC โดยใช้กลุ่มคำสั่ง Counter แบบ Down Counterการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร (CTD)
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- สอบกลางภาค (ภาคทฤษฎี)
กิจกรรม : แบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย

การเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมวิธีการออกแบบ การประเมินผล รูปแบบการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- การเขียนโปรแกรม PLC ควบคุมวิธีการออกแบบ การประเมินผล รูปแบบการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- การประยุกต์ใช้งาน PLC ควบคุมวิธีการออกแบบ การประเมินผล รูปแบบการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- การประยุกต์ใช้งาน PLC ควบคุมวิธีการออกแบบ การประเมินผล รูปแบบการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเครื่องจักร
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- การประยุกต์ใช้งาน PLC ควบคุมการออกแบบลักษณะของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล เทคโนโลยีเครื่องอำนวยความสะดวก
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- การประยุกต์ใช้งาน PLC ควบคุมการออกแบบลักษณะของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล เทคโนโลยีเครื่องอำนวยความสะดวก
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

- ออกแบบโปรแกรม PLC ควบคุมการออกแบบลักษณะของหน่วยรับข้อมูลและหน่วยแสดงผล เทคโนโลยีเครื่องอำนวยความสะดวก
กิจกรรม : บรรยาย มอบหมายงานแบบฝึกหัด แบ่งกลุ่มปฏิบัติงานตามใบงาน

สอบปลายภาค (ภาคปฏิบัติ)
กิจกรรม : ทดสอบปฏิบัติการเขียนโปรแกรม PLC ตามโจทย์ปัญหาและเงื่อนไขที่กำหนด

สอบปลายภาค (ภาคทฤษฎี)
กิจกรรม : แบบทดสอบเป็นแบบอัตนัย

อาจารย์ผู้สอน