รายละเอียด

หลักการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ / Principle of Textile Fashion and Jewelry Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ102
  • ชื่อรายวิชา(TH) : หลักการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Principle of Textile Fashion and Jewelry Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายละเอียดของรายวิชา

(มคอ.3)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

 

 

 

 

 

 

รหัสวิชา BAATJ102

ชื่อวิชา หลักการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ

Principle of Textile, Fashion and Jewelry Design

 

 

 

 

 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

รายวิชา - หลักการออกแบบสิ่งทอ แฟชั่นและเครื่องประดับ

อาจารย์ผู้สอน