รายละเอียด

การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์ / Creative Textile Fashion and Jewery Design

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ114
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Creative Textile Fashion and Jewery Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายละเอียดของรายวิชา

(มคอ.3)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

 

 

 

รหัสวิชา BAATJ 114

ชื่อวิชา การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับ เชิงสร้างสรรค์

Creative Textile Fashion and Jewelry Design

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

รายวิชา - การออกแบบสิ่งทอ แฟชั่น และเครื่องประดับเชิงสร้างสรรค์

อาจารย์ผู้สอน