รายละเอียด

วาดเส้น / Drawing

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BFACC402
  • ชื่อรายวิชา(TH) : วาดเส้น
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Drawing
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายละเอียดของรายวิชา

(มคอ.3)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ

(หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560)

 

 

 

 

รหัสวิชา BFACC402

ชื่อวิชา วาดเส้น

Drawing

 

 

 

 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

รายวิชา - วาดเส้น

อาจารย์ผู้สอน