รายละเอียด

การเตรียมศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ / Pre-Textile and Jewelry Thesis

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAATJ118
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Pre-Textile and Jewelry Thesis
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายละเอียดของรายวิชา

(มคอ.3)

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

 

 

 

รหัสวิชา BAATJ 118

ชื่อวิชา การเตรียมศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ

Pre-Textile and Jewelry Thesis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

 

 

รายวิชา - การเตรียมศิลปนิพนธ์สิ่งทอและเครื่องประดับ

อาจารย์ผู้สอน