รายละเอียด

การขึ้นรูปด้วยใบมีด 2 / Jiggering 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44020420
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การขึ้นรูปด้วยใบมีด 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Jiggering 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การขึ้นรูปด้วยใบมีด 2

กระบวนการทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกด้วยแป้นหมุนประกอบใบมีดและแม่พิมพ์ ทั้งระบบการควบคุมการทำงานด้วยคนและระบบกึ่งอัตโนมัติ
กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการผลิตเซรามิกด้วยแป้นหมุนประกอบใบมีดและแม่พิมพ์ ทั้งระบบการควบคุมการทำงานด้วยคนและระบบกึ่งอัตโนมัติ

2.กระบวนการการขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องจักรชนิดต่าง ๆ
1 การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
2 การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอกและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับกระบวนการการขึ้นรูปทรงผลิตภัณฑ์
2. การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและภายนอก
3 .ประเภทและความแตกต่างของการขึ้นรูปด้วยใบมีดและภายนอก

3. การเขียนแบบ การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์ด้วยใบมีดและหัวกลึง
1) การออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์
2) ฝึกปฏิบัติการออกแบบรูปทรง

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์
2. ให้นักศึกษาปฏิบัติการออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์

3) การเขียนแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์
4) ฝึกปฏิบัติเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการเขียนแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์
2. การเขียนแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์ การเขียนภาพฉายและการเขียนภาพแสดง
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์

4.การเตรียมเนื้อดินและการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดินที่ใช้ในการขึ้นรูป ด้วยใบมีด
1) การเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
2 ฝึกปฏิบัติการเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด

3) การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน
(1 ) การทดสอบความเหนียวของดิน
(2) การทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การหดตัว
(3) การทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การดูด
ซึมน้ำ
(4)การทดสอบหาฟองอากาศ
(5)การทดสอบหาความหนาแน่น
4) ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน
(1) หาความเหนียวของดิน
(2) หาเปอร์เซ็นต์การหดตัว
(3) หาเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ
(4) หาฟองอากาศในเนื้อดิน
(5)หาความหนาแน่นในเนื้อดิน

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน
2. การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน

5.การขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ปัญหาและแนวทางแก้ไข
ผลิตภัณฑ์เซรามิกที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
1)การสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
(1 ) การสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
(2) ฝึกปฏิบัติการสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน

กิจกรรม : 1. บรรยายผ่านสื่อออนไลน์เกี่ยวกับการสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน การสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
2. นักศึกษาเสนอผลงานผ่านสื่อออนไลน์

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

2) การสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(1) การสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(2) การตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
3) การสร้างพิมพ์ครอบ
(1) การสร้างพิมพ์ครอบ
(2)การตกแต่งพิมพ์ครอบ
4) ฝึกปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานและสร้างพิมพ์ครอบ
(1) สร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบและการตกแต่ง
(2) การสร้างพิมพ์ครอบและการตกแต่งพิมพ์

กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบและการสร้างพิมพ์ครอบ
2. อภิปรายเกี่ยวกับการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบและการสร้างพิมพ์ครอบ
3.ให้นักศึกษาปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานและสร้างพิมพ์ครอบตามงานทีมอบหมาย
4. นักศึกษาเสนอผลงานหน้าห้อง
5. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ผลงานนักศึกษา

5) การผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(1) การผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(2 ) การตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
(3) การอบแห้งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
6) ฝึกปฏิบัติการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(1) ผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(2) ตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
(3) อบแห้งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน

กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
2. อภิปรายเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
3.ให้นักศึกษาปฏิบัติการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
ตามงานที่มอบหมาย

7)การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา
(1) การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
(2 )ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
(3) การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา

กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา
2.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา

8) การสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก
(1) การสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก
(2) ฝึกปฏิบัติการสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก

กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก
2.ให้นักศึกษาปฏิบัติการสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก

9 )การสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(1) การสร้างพิมพ์ครอบ
(2 )ฝึกปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานและพิมพ์ครอบ

กิจกรรม : 1. บรรยายขึ้นตอนการขูดแต่งผิวรูปทรงแจกัน
2. อภิปรายเทคนิคการขูดแต่งผิว
3.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขูดแต่งผิวรูปทรงแจกัน
4.นักศึกษาเสนอผลงานหน้าห้อง
5. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ผลงานนักศึกษา

10) การผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
11) ฝึกปฏิบัติการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ

กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
2.ให้นักศึกษาปฏิบัติการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
3.นักศึกษาเสนอผลงานหน้าห้อง

12) การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอกและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา
13) ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอกและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ก่อนเผา

กิจกรรม : 1. บรรยายขึ้นตอนการขูดแต่งผิวรูปทรงแจกัน
2. อภิปรายเทคนิคการขูดแต่งผิว
3.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขูดแต่งผิวรูปทรงแจกัน
4.นักศึกษาเสนอผลงานหน้าห้อง
5. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ผลงานนักศึกษา

12) การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอกและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา
13) ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอกและการควบคุมคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ก่อนเผา

กิจกรรม : 1. บรรยายขึ้นตอนการขูดแต่งผิวรูปทรงแจกัน
2. อภิปรายเทคนิคการขูดแต่งผิว
3.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขูดแต่งผิวรูปทรงแจกัน
4.นักศึกษาเสนอผลงานหน้าห้อง
5. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ผลงานนักศึกษา

การสอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน