รายละเอียด

รูปลอกเซรามิก / Ceramics Decal

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 44022406
  • ชื่อรายวิชา(TH) : รูปลอกเซรามิก
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Ceramics Decal
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - รูปลอกเซรามิก

การตกแต่งลวดลายบนผิวชิ้นงาน
-ประวัติความเป็นมาของการตกแต่งลวดลายบนผิวชิ้นงานเซรามิก
-การตกแต่งลวดลายบนผิวชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบ
-การตกแต่งลวดลายบนผิวชิ้นงานที่ผ่านการเผาเคลือบ
-ปฏิบัติการตกแต่งลวดลายบนผิวชิ้นงานที่ผ่านการเผาดิบและตกแต่งลวดลายบนผิวชิ้นงานที่ผ่านการเผาเคลือบ

กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการตกแต่งเซรามิกผ่านระบบออนไลน์
2. อภิปรายเกี่ยวกับเทคนิคการตกแต่งวิธีต่างๆ
3. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามงานทีมอบหมาย
4. นักศึกษาเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์

การออกแบบลวดลาย การแยกสี และเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ระบบซิลสกรีน
-การออกแบบลวดลาย
-การแยกสี
-เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ระบบซิลสกรีน บน
-ปฏิบัติการออกแบบลวดลายและการแยกสี

กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งผ่านระบบออนไลน์
2. อภิปรายเกี่ยวกับเทคนิคการตกแต่งวิธีต่างๆ
3. ให้นักศึกษาปฏิบัติตามงานทีมอบหมาย

หลักการเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการพิมพ์ระบบซิลสกรีน บนกระดาษรูปลอกด้วยสี ใต้เคลือบ บนเคลือบและสีในเคลือบ
กิจกรรม : 1.บรรยายเกี่ยวกับหลักการออกแบบลวดลายและการตกแต่งระบบอุตสาหกรรมผ่านระบบออนไลน์

การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิก
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับรูปลอกเซรามิก
-วัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำรูปลอกเซรามิก
-การออกแบบลวดลายและการสร้างภาพต้นแบบ
-ปฏิบัติการออกแบบลวดลายและสร้างภาพต้นแบบ

กิจกรรม : 1.บรรยายการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกผ่านระบบออนไลน์
2.ปฏิบัติกาออกแบบลวดลายและสร้างภาพต้นแบบ
3.ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ผลงานนักศึกษา

การถ่ายแบบซิลค์สกรีน
-การเตรียมบล็อกสกรีน
-การขึงผ้าสกรีน
-การถ่ายแบบซิลค์สกรีน
-ปฏิบัติการเตรียมบล็อคซิลค์สกรีนและการถ่ายซิลค์สกรีน

กิจกรรม : 1.บรรยายการถ่ายแบบซิลค์สกรีนผ่านระบบออนไลน์
2.ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ผลงานนักศึกษา

การพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดใต้เคลือบ
-การเตรียมบล็อกซิลค์สกรีน
-การเตรียมสีสำหรับใช้พิมพ์
-การพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดใต้เคลือบ
-ปฏิบัติการพิมพ์รูปลอกเซรามิก
ชนิดใต้เคลือบ

กิจกรรม : 1.บรรยายการพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดใต้เคลือบผ่านระบบออนไลน์

การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดใต้เคลือบ
-การเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการตกแต่งด้วยรูปลอกชนิดใต้เคลือบ
-การเตรียมรูปลอกชนิดใต้เคลือบ
-ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดใต้เคลือบ

กิจกรรม : 1.บรรยายการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดใต้เคลือบผ่านระบบออนไลน์

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

การพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ
-การเตรียมบล็อกซิลค์สกรีน
-การเตรียมสีสำหรับใช้พิมพ์
-การพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ สีเดียว
-ปฏิบัติการพิมพ์รูปลอกเซรามิก
ชนิดบนเคลือบ สีเดียว

กิจกรรม : 1.บรรยายเกี่ยวกับพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ
2.ปฏิบัติการพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ สีเดียว

-การพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ 2 สี
-ปฏิบัติการพิมพ์รูปลอกเซรามิก
ชนิดบนเคลือบ 2 สี

กิจกรรม : 1.บรรยายการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ
2.ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ
3.ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ผลงานนักศึกษา

การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ
-การเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการตกแต่งด้วยรูปลอกชนิดบนเคลือบ
-การเตรียมรูปลอกชนิดบนเคลือบ
-ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ

กิจกรรม : 1.บรรยายการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ
2.ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ
3.ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ผลงานนักศึกษา

การพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ แบบ 4 สี
-การเตรียมบล็อกซิลค์สกรีนสำหรับถ่าย แบบ 4 สี
-การเตรียมภาพต้นแบบสำหรับถ่ายบร็อค แบบ 4 สี
-การเตรียมสีสำหรับใช้พิมพ์
-การพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ แบบ 4 สี
-ปฏิบัติการพิมพ์รูปลอกเซรามิก
ชนิดบนเคลือบ แบบ 4 สี

กิจกรรม : 1.การพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ แบบ 4 สี
2.ปฏิบัติการพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ แบบ 4 สี
3.ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ผลงานนักศึกษา

การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ แบบ 4 สี
-การเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการตกแต่งด้วยรูปลอกชนิดบนเคลือบ
-การเตรียมรูปลอกชนิดบนเคลือบ
-ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ แบบ 4 สี

กิจกรรม : 1.บรรยายการตกแต่งด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ แบบ 4 สี
2.ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดบนเคลือบ แบบ 4 สี

การพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดในเคลือบ
-การเตรียมบล็อกซิลค์สกรีนสำหรับถ่าย
-การเตรียมภาพต้นแบบสำหรับถ่ายบร็อค -การเตรียมสีสำหรับใช้พิมพ์
-การพิมพ์รูปลอกเซรามิกชนิดในเคลือบ
-ปฏิบัติการพิมพ์รูปลอกเซรามิก
ชนิดในเคลือบ

กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับขึ้นตอนรูปลอกเซรามิกชนิดในเคลือบ
2. อภิปรายเกี่ยวกับเทคนิคการทำรูปลอก เซรามิกชนิดในเคลือบ
3.ให้นักศึกษาปฏิบัติการทำรูปลอกเซรามิกชนิดในเคลือบ
4. นักศึกษาเสนอผลงานหน้าห้อง
5. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ผลงานนักศึกษา

การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดในเคลือบ
-การเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับการตกแต่งด้วยรูปลอกชนิดบนเคลือบ
-การเตรียมรูปลอกชนิดในเคลือบ
-ปฏิบัติการตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาด้วยรูปลอกเซรามิกชนิดในเคลือบ
-ปฏิบัติการเผาผลิตภัณฑ์หลังจากการตกแต่งด้วยรูปลอกเซรามิก
ชนิดในเคลือบ

กิจกรรม : 1.บรรยายเกี่ยวกับการตกแต่งรูปลอกเซรามิกชนิดในเคลือบ
2.ให้นักศึกษาปฏิบัติการตกแต่ง
ด้วยรูปลอกเซรามิก
ชนิดในเคลือบ
3. นักศึกษาเสนอผลงานหน้าห้อง
4. ผู้สอนและนักศึกษาร่วมกันวิจารณ์ผลงานนักศึกษา

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม :

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน