รายละเอียด

การขึ้นรูปด้วยใบมีด / Jiggering

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE126
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การขึ้นรูปด้วยใบมีด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Jiggering
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การขึ้นรูปด้วยใบมีด

1.การขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนประกอบใบมีด
1.1 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ ของการขึ้นรูปด้วยใบมีด
(1) ประวัติ ของการขึ้นรูปด้วยใบมีด
(2 ) ความสำคัญของการขึ้นรูปด้วยใบมีด
1.2 ประเภทและความแตกต่างของการขึ้นรูปด้วยใบมีด
(1) ประเภทของการขึ้นรูปด้วยใบมีด
(2) ความแตกต่างของการขึ้นรูปด้วยใบมีด
1.3 การสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์
(1) การสร้างเครื่องมือกลึงแบบ
(2) การสร้างอุปกรณ์สำหรับสร้างแม่พิมพ์
(3) การบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์

กิจกรรม : 1.บรรยายเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญ ของการขึ้นรูปด้วยใบมีด
2.ประเภทและความแตกต่างของการขึ้นรูปด้วยใบมีด
3.การสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์
4.อภิปรายเกี่ยวกับประเภทและความแตกต่างของการขึ้นรูปด้วยใบมีดและการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์
5.สอนผ่านระบบออนไลน์
2.การออกแบบเขียนแบบผลิตภัณฑ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
2.1 การออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์
(1) ส่วนประกอบของการออกแบบ
(2) หลักการออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์
(3) ความจุของปริมาตร
(4 ) วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการออกแบบรูปทรง


กิจกรรม : 1.บรรยายเกี่ยวกับการออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์
2.อภิปรายเกี่ยวกับการออกแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์
3.สอนผ่านระบบออนไลน์

2.2 การเขียนแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์
(1) วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์
(2) หลักการเขียนภาพฉาย
(3) หลักการเขียนภาพแสดง
2.3 ฝึกปฏิบัติเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์
(1) เตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเขียนแบบรูปทรง
(2) เขียนภาพฉายและเขียนภาพแสดง
(3) ตรวจสอบขนาดในการเขียนภาพกิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการเขียนแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์
2. อภิปรายเกี่ยวกับการเขียนแบบรูปทรงของผลิตภัณฑ์ การเขียนภาพฉายและการเขียนภาพแสดง
3. ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์
4. สอนผ่านระบบออนไลน์

3.การเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
3.1 การเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
(1) การผสมดิน
(2) การนวดกิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
2. อภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
3. สอนผ่านระบบออนไลน์

3.2 การตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน
(1 ) การทดสอบความเหนียวของดิน
(2) การทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การหดตัว
(3) การทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ
(4)การทดสอบหาฟองอากาศในเนื้อดิน
(5)การทดสอบหาความหนาแน่น
ในเนื้อดิน


กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน
2. อภิปรายเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน
3. นักศึกษาเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์
4. สอนผ่านระบบออนไลน์

4.การสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
4.1 การสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
(1) การสร้างต้นแบบสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดภายใน
(2) การตกแต่งต้นแบบ


กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน การสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
2. อภิปรายเกี่ยวกับการสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
3. นักศึกษาเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์
4. .สอนผ่านระบบออนไลน์

4.2 การสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(1) การสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(2) การตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
4.3 การสร้างพิมพ์ครอบ
(1) การสร้างพิมพ์ครอบ
(2)การตกแต่งพิมพ์ครอบ


กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบและการสร้างพิมพ์ครอบ
2. อภิปรายเกี่ยวกับการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบและการสร้างพิมพ์ครอบ
3. นักศึกษาเสนอผลงานผ่านระบบออนไลน์
4. สอนผ่านระบบออนไลน์

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : 3.สอนผ่านระบบออนไลน์

4.4 การผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(1) การผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(2 ) การตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
(3) การอบแห้งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน


กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
2. อภิปรายเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ

5.การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา
5.1 การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
(1) การเตรียมฐานสำหรับรองแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
(2) การสร้างใบมีดแบบภายใน
(3 ) การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน

กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา5.2 การควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา
(1) การตกแต่งชิ้นงาน
(2) การตรวจสอบคุณภาพกิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา การตกแต่งชิ้นงานและการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน
6 การสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก
6.1 การสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก
(1) การสร้างต้นแบบสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดภายนอก
(2) การตกแต่งต้นแบบ

กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก

6.3 การสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(1) การสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(2) การตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
6.4 การสร้างพิมพ์ครอบ
(1) การสร้างพิมพ์ครอบ
(2) การตกแต่งพิมพ์ครอบ

กิจกรรม : 1. บรรยายขึ้นตอนการขูดแต่งผิวรูปทรงแจกัน
2. อภิปรายเทคนิคการขูดแต่งผิว

6.6 การผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(1) การผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(2) การตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
(3) การอบแห้งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน


กิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ

การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอกและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา
7.1 การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอกและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
(1) การเตรียมฐานสำหรับรองแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
(2) การสร้างใบมีดแบบภายนอก
(3) การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก

กิจกรรม : 1. บรรยายขึ้นตอนการขูดแต่งผิวรูปทรงแจกัน
2. อภิปรายเทคนิคการขูดแต่งผิว
4.นักศึกษาเสนอผลงานหน้าห้อง

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม :

การสอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน