รายละเอียด

ปฏิบัติการเทคโนโลยีขึ้นรูปด้วยใบมีด / Technology Jiggering Practice

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE128
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการเทคโนโลยีขึ้นรูปด้วยใบมีด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Technology Jiggering Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ปฏิบัติการเทคโนโลยีขึ้นรูปด้วยใบมีด

1.เตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
1.1 เตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
(1) ผสมดิน
(2) นวดดิน
1.2 ฝึกปฏิบัติการเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
(1) การผสมดิน
(2) การนวดกิจกรรม : 1. บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
2. อภิปรายเกี่ยวกับการเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
3. ให้นักศึกษาปฏิบัติการเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด

1.3 ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน
(1) ทดสอบความเหนียวของดิน
(2) ทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การหดตัว
(3) ทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ
(4) ทดสอบหาฟองอากาศในเนื้อดิน
(5)ทดสอบหาความหนาแน่นในเนื้อดิน

กิจกรรม : 3.ให้นักศึกษาปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน

1.3 ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน
(1) ทดสอบความเหนียวของดิน
(2) ทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การหดตัว
(3) ทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ
(4) ทดสอบหาฟองอากาศในเนื้อดิน
(5)ทดสอบหาความหนาแน่นในเนื้อดิน

กิจกรรม : 3.ให้นักศึกษาปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน

2.ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ การสร้างต้นแบบแม่พิมพ์และใบมีดหรือหัวกลึง
2.1 การเขียนแบบรูปทรง
(1)วัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการเขียนแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์
(2)การเขียนภาพฉายและการเขียนภาพแสดง

กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการเขียนแบบ การสร้างต้นแม่พิมพ์และใบมีดหรือหัวกลึง

2.2 สร้างต้นสำหรับการขึ้นรูป
(1) สร้างต้นแบบสำหรับการขึ้นรูป
(2) ตกแต่งต้นแบบ
2.2 ฝึกปฏิบัติการสร้างต้น
(1) สร้างต้นแบบสำหรับการขึ้นรูป
(2 )ตกแต่งต้นแบบ

กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการสร้างต้นแม่พิมพ์และการตกแต่งต้นแบบ

2.3 ฝึกปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(1) สร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(2) ตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน

กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานและสร้างพิมพ์ครอบ

2.4 ฝึกปฏิบัติการสร้างพิมพ์ครอบ
(1) สร้างพิมพ์ครอบ
(2)ตกแต่งพิมพ์ครอบ
2.5 ฝึกปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานและสร้างพิมพ์ครอบ
(1) สร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานและการตกแต่ง
(2) การตกแต่งพิมพ์สำหรับใช้งาน

กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการสร้างพิมพ์ครอบและ
สร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานและ
การตกแต่งพิมพ์สำหรับใช้งาน

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

2.5 ฝึกปฏิบัติการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(1) ผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(2) ตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
(3) อบแห้งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน

กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ

3.ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ

3.ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ

3.ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ

3.ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ

3.ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ

4.ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ

4.ปัญหาและแนวทางป้องกันแก้ไขผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ
กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยเครื่องกลึงอัตโนมัติ

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน