รายละเอียด

ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีด / Jiggering Practice

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE127
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีด
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Jiggering Practice
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีด

1.เตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
1.1 ฝึกปฏิบัติการเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด
(1) ผสมดิน
(2) นวดดิน

กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการเตรียมเนื้อดินสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีด

1.2 ฝึกปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน
(1) ทดสอบความเหนียวของดิน
(2) ทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การหดตัว
(3) ทดสอบหาเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ
(4) ทดสอบหาฟองอากาศในเนื้อดิน
(5)ทดสอบหาความหนาแน่นในเนื้อดิน

กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการการตรวจสอบคุณภาพของเนื้อดิน

2.การสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
2.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
(1) สร้างต้นแบบสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดภายใน
(2 )ตกแต่งต้นแบบ


กิจกรรม : 3.ให้นักศึกษาปฏิบัติการการสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน ตามงานทีมอบหมาย

2.3 ปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(1) สร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(2) ตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน

กิจกรรม : ให้นักศึกษาปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน

2.4 ปฏิบัติ การสร้างพิมพ์ครอบ
(1) การสร้างพิมพ์ครอบ
(2)การตกแต่งพิมพ์ครอบ

กิจกรรม : ให้นักศึกษาปฏิบัติการการสร้างพิมพ์ครอบ

2.5 ฝึกปฏิบัติการตกแต่งพิมพ์ครอบสำหรับใช้งานและสร้างพิมพ์ครอบ
(1) การตกแต่งพิมพ์ครอบ


กิจกรรม : ให้นักศึกษาปฏิบัติการตกแต่งพิมพ์ครอบ

(2) การอบแห้งพิมพ์ครอบ
กิจกรรม : ให้นักศึกษาปฏิบัติการตกแต่งพิมพ์ครอบ

สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม :

2.6 ฝึกปฏิบัติการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(1) ผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(2) ตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
(3) อบแห้งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน

กิจกรรม : 3.ให้นักศึกษาปฏิบัติการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ

3.การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์
3.1 ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน
(1) เตรียมฐานสำหรับรองแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
(2 ) สร้างใบมีดแบบภายใน
(3 ) ขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายใน

กิจกรรม : 2.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายในและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา3.3 ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา
(1) การตกแต่งชิ้นงาน
(2) การตรวจสอบคุณภาพ
3.4 ฝึกปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา
(1 ) ตกแต่งชิ้นงาน
(2 ) ตรวจสอบคุณภาพ

กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา การตกแต่งชิ้นงานและการตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานตามงานทีมอบหมาย

4 การสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก
4.1 ฝึกปฏิบัติการสร้างต้นสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก
(1) สร้างต้นแบบสำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดภายนอก
(2) ตกแต่งต้นแบบ

กิจกรรม : 2.ให้นักศึกษาปฏิบัติการสร้างต้นแบบและแม่พิมพ์สำหรับการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอก

4.2 ฝึกปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(1) การสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบ
(2) การตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
4.3 ฝึกปฏิบัติการสร้างพิมพ์ครอบ
(1) สร้างพิมพ์ครอบและตกแต่งพิมพ์ครอบ
4.4 ฝึกปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานและพิมพ์ครอบ


กิจกรรม : 3.ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากต้นแบบปฏิบัติการสร้างพิมพ์ครอบปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ

4.5 ฝึกปฏิบัติการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(1) ผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ
(2) ตกแต่งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน
(3) อบแห้งแม่พิมพ์สำหรับใช้งาน

กิจกรรม : 2.ให้นักศึกษาปฏิบัติการผลิตแม่พิมพ์สำหรับใช้งานจากพิมพ์ครอบ

5’การขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอกและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา
51 ฝึกปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอกและการควบคุมคุณภาพ
(1) เตรียมฐานสำหรับรองแม่พิมพ์
(2) สร้างใบมีดแบบภายนอก
(3) ขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอกและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา

กิจกรรม : 1.ให้นักศึกษาปฏิบัติการขึ้นรูปด้วยใบมีดแบบภายนอกและการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนเผา

ทบทวนบทเรียน
กิจกรรม :

การสอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน