รายละเอียด

แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec 22 / Calculus 1 for Engineers sec 22

  • 0 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : FUNMA105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec 22
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Calculus 1 for Engineers sec 22
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

FUNMA105
แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec 22
Calculus 1 for Engineers sec 22

สำหรับนักศึกษาระดับป.ตรีในหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ณ มทร.ล้านนา(ดอยสะเก็ด)

เรียนออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams ผสมผสานกับการเรียนและการสอบในห้องเรียน ณ มทร.ล้านนา(ดอยสะเก็ด) 

อ.สมภพ พัดจาด  0816883353

รายวิชา - แคลคูลัส 1 สำหรับวิศวกร sec 22

อาจารย์ผู้สอน