รายละเอียด

สถาปัตยกรรมล้านนา / Lanna Architecture

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 68 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARAT203
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สถาปัตยกรรมล้านนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Lanna Architecture
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

นักศึกษาสามารถติดต่ออาจารย์ผู้สอนได้ทาง

โทร. 0846142893 หรือ e-mail: jade030626@hotmail.com

รายวิชา - สถาปัตยกรรมล้านนา

- แนะนำรายวิชา

1. ความรู้พื้นฐาน สถาปัตยกรรมล้านนา
1.1 ความหมายและความสำคัญของสถาปัตยกรรมล้านนา
1.1.1 ความหมายของสถาปัตยกรรมล้านนา
1.1.2 ความสำคัญและประโยชน์ของการศึกษาสถาปัตยกรรมล้านนา
1.2 ความเป็นมาของการศึกษาสถาปัตยกรรมล้านนา
1.2.1 ความเป็นมาของการศึกษาสถาปัตยกรรมล้านนา
1.2.2 แนวทางและวัตถุประสงค์ของการศึกษา


กิจกรรม : 1.3 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
1.3.1 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ ลายไทยและสัตว์หิมพานต์
1.4 ฝึกปฏิบัติการสำรวจ ทำหุ่นจำลองสถาปัตยกรรมล้านนา
1.4.1 ฝึกปฏิบัติการสำรวจ ทำหุ่นจำลองสถาปัตยกรรมล้านนา

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

2. วัดและคติพุทธศาสนาในงานสถาปัตยกรรมล้านนา
2.1 คติพุทธศาสนาในงานสถาปัตยกรรมล้านนา
2.1.1 พุทธศาสนาในล้านนา
2.1.2 คติพุทธศาสนาในงานสถาปัตยกรรมล้านนา
2.1.3 ลายไทยและลายล้านนา

กิจกรรม : 2.2 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
2.2.1 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ แผนภาพไตรภูมิและซุ้มประตูโขง

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

2.3 สถาปัตยกรรมล้านนา : วัด
2.3.1 คติสัญลักษณ์ของวัด
2.3.2 แบบแผนทางสถาปัตยกรรมของวัด

กิจกรรม : 2.4 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
2.4.1 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ แผนผังวัดและลายไทย

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

3. สถาปัตยกรรมล้านนา : เขตพุทธาวาส
3.1 ความหมายและความสำคัญของเขตพุทธาวาส
3.2 สถาปัตยกรรมล้านนา : เจดีย์
3.1.1 คติสัญลักษณ์ เจดีย์
3.1.2 แบบสถาปัตยกรรม เจดีย์
กิจกรรม : 3.3 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
3.3.1 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ เจดีย์และลายไทย

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

3.4 สถาปัตยกรรมอื่นแทนพระเจดีย์ : พระปรางค์ มณฑป
3.4.1 คติสัญลักษณ์ พระปรางค์
3.4.2 แบบสถาปัตยกรรม พระปรางค์
3.4.3 คติสัญลักษณ์ มณฑป
3.4.4 แบบสถาปัตยกรรม มณฑป

กิจกรรม : 3.5 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
3.5.1 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ พระปรางค์และมณฑป

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

3.6 สถาปัตยกรรมล้านา : อุโบสถ วิหาร
3.6.1 คติสัญลักษณ์ เสมาและซุ้มเสมา
3.6.2 แบบสถาปัตยกรรม เสมาและซุ้มเสมา

กิจกรรม : 3.7 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
3.7.1 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ อุโบสถ

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

3.8 สถาปัตยกรรมล้านา : อุโบสถ วิหาร (ต่อ)
3.8.1 คติสัญลักษณ์ อุโบสถและวิหาร
3.8.2 แบบสถาปัตยกรรม อุโบสถและวิหาร


กิจกรรม : 3.9 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
3.9.1 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ วิหาร

- บรรยาย/ Power Point/ [Online] face book group or etc.
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา [up load PDF file]

สอปกลางภาคการศึกษา
กิจกรรม : สอปกลางภาคการศึกษา [Online]

4. สถาปัตยกรรมล้านนา : เขตสังฆาวาส
4.1 ความหมายและความสำคัญของเขตสังฆาวาส
4.2 สถาปัตยกรรมล้านนา : หอไตร
4.2.1 คติสัญลักษณ์ หอไตร
4.2.2 แบบสถาปัตยกรรม หอไตร


กิจกรรม : 4.3 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
4.3.1 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ หอไตรและลายไทย

- บรรยาย/ Power Point
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา

4.4 สถาปัตยกรรมล้านนา : กุฏิ ศาลาการเปรียญ
4.4.1 คติสัญลักษณ์ กุฏิ
4.4.2 แบบสถาปัตยกรรม กุฏิ
4.4.3 คติสัญลักษณ์ ศาลาการเปรียญ
4.4.4 แบบสถาปัตยกรรม ศาลาการเปรียญกิจกรรม : 4.5 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
4.5.1 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ กุฏิและลายไทย

- บรรยาย/ Power Point
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา

5. สถาปัตยกรรมล้านนา : เวียงแก้ว
5.1 ความหมายและความสำคัญของ เวียงแก้ว
5.1.1 คติสัญลักษณ์ เวียงแก้ว หอคำ พระราชวัง
5.1.2 แบบสถาปัตยกรรม เวียงแก้ว หอคำ พระราชวัง

กิจกรรม : 5.2 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
5.2.1 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ หอคำหลวงและลายไทย

- บรรยาย/ Power Point
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา

5.3 สถาปัตยกรรมล้านนา : เมรุ
5.3.1 คติสัญลักษณ์ เมรุ
5.3.2 แบบสถาปัตยกรรม เมรุ


กิจกรรม : 5.4 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบสถาปัตยกรรมล้านนา
5.4.1 ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบ เมรุนกหัสดิลิงค์

- บรรยาย/ Power Point
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา

6. ฐานานุศักดิ์ในงานสถาปัตยกรรมและบุคคลสำคัญ
6.1 ความหมายและความสำคัญของฐานานุศักดิ์ในงานสถาปัตยกรรม
6.1.1 ความหมายและความสำคัญ
6.1.2 องค์ประกอบสถาปัตยกรรมและการนำไปใช้


กิจกรรม : 6.2 ฝึกปฏิบัติการ ทำหุ่นจำลองสถาปัตยกรรมล้านนา
6.2.1 ฝึกปฏิบัติการทำหุ่นจำลอง งานสถาปัตยกรรมล้านนา

- บรรยาย/ Power Point
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา

6.3 บุคคลสำคัญ ในงานสถาปัตยกรรมไทยและล้านนา
6.3.1 ความหมายและความสำคัญของบุคคลสำคัญ
6.3.2 ประวัติและผลงานของบุคคลสำคัญกิจกรรม : 6.4 ฝึกปฏิบัติการ ทำหุ่นจำลองสถาปัตยกรรมล้านนา
6.4.1 ฝึกปฏิบัติการทำหุ่นจำลอง งานสถาปัตยกรรมล้านนา

- บรรยาย/ Power Point
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา

7. บทสรุปสถาปัตยกรรมล้านนา
7.1 บทสรุปสถาปัตยกรรมล้านนา
7.1.1 ปัจจัยที่ก่อให้เกิดรูปแบบสถาปัตยกรรมล้านา
7.1.2 การประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมล้านนา

กิจกรรม : 7.2 ฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน สำรวจสถาปัตยกรรมล้านนา
7.2.1 ฝึกปฏิบัติการนำเสนอผลงาน สำรวจสถาปัตยกรรมล้านนา

- บรรยาย/ Power Point
- เอกสารประมวลการสอนรายวิชา

ทบทวนก่อนสอบ

กิจกรรม : ทบทวนก่อนสอบ

สอปปลายภาคการศึกษา
กิจกรรม : สอปปลายภาคการศึกษา

อาจารย์ผู้สอน