รายละเอียด

สัมมนา / Seminar

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43023040
  • ชื่อรายวิชา(TH) : สัมมนา
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Seminar
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

สำหรับนักศึกษาหลักสูตรออกแบบอุตสาหกรรม

รายวิชา - สัมมนา

แนะนำรายวิชา
- อธิบายวัตถุประสงค์รายวิชา
- อธิบายลักษณะรายวิชา
- อธิบายเกณฑ์การให้คะแนน

กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

ที่มาของการสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

ลักษณะของการสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

ชนิดของการสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

การตั้งหัวข้อสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

การตั้งหัวข้อสัมมนาที่เกี่ยวกับออกแบบอุตสาหกรรม
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

การเสนอหัวข้อสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

วิธีเขียนโครงการสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบกลางภาค

วิธีเขียนโครงการสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

วิธีเขียนโครงการสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

วิธีเขียนโครงการสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

นำเสนอโครงการสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

นำเสนอโครงการสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

การจัดโครงการสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

การจัดโครงการสัมมนา
กิจกรรม : 1. บรรยาย
2. เอกสารประกอบการสอน
3. ใบงาน

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน