รายละเอียด

โครงงานออกแบบนิเทศศิลป์ / Visual Communication Design Project

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 43011408
  • ชื่อรายวิชา(TH) : โครงงานออกแบบนิเทศศิลป์
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Visual Communication Design Project
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - โครงงานออกแบบนิเทศศิลป์

อธิบายชี้แจงเนื้อหารายวิชา และกำหนดการ
กิจกรรม : อธิบายชี้แจงเนื้อหารายวิชา และกำหนดการ

ส่งความคืบหน้าแบบจำลอง
กิจกรรม : ส่งความคืบหน้าแบบจำลอง

ส่งงานลงสูจิบัตร
กิจกรรม : ส่งงานลงสูจิบัตร

ส่งความคืบหน้าบทที่ 5
กิจกรรม : ส่งความคืบหน้าบทที่ 5

ปฏิบัติงาน
กิจกรรม : ปฏิบัติงาน

ส่งงานโรงพิมพ์ และส่งงานลงเว็บไซต์
กิจกรรม : ส่งงานโรงพิมพ์ และส่งงานลงเว็บไซต์

ปฏิบัติงาน
กิจกรรม : ปฏิบัติงาน

ช่วงสอบกลางภาค
กิจกรรม : ช่วงสอบกลางภาค

เตรียมนิทรรศการ
กิจกรรม : เตรียมนิทรรศการ

แสดงงานนิทรรศการ
กิจกรรม : แสดงงานนิทรรศการ

สอบจบวิชาโครงงาน
กิจกรรม : สอบจบวิชาโครงงาน

สอบจบวิชาโครงงาน
กิจกรรม : สอบจบวิชาโครงงาน

สอบจบวิชาโครงงาน
กิจกรรม : สอบจบวิชาโครงงาน

สอบจบวิชาโครงงาน
กิจกรรม : สอบจบวิชาโครงงาน

สอบจบวิชาโครงงาน
กิจกรรม : สอบจบวิชาโครงงาน

ส่งเล่ม+CDวันสุดท้าย

กิจกรรม : ส่งงาน

ทบทวน
กิจกรรม : ทบทวน

อาจารย์ผู้สอน