รายละเอียด

ประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับงานออกแบบสื่อสาร / Art History for Communication Design

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD101
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับงานออกแบบสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Art History for Communication Design
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - ประวัติศาสตร์ศิลป์สำหรับงานออกแบบสื่อสาร

ความหมายและความสำคัญของประวัติศาสตร์ศิลปะกับงานออกแบบกราฟิก
กิจกรรม : • บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะตะวันออกกับศิลปะตะวันตก
กิจกรรม : • บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะตะวันตกยุคก่อนประวัติศาสตร์ และยุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณ

กิจกรรม : • บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะเรเนซองส์ บารอค รอคโคโค และนีโอคลาสสิค
กิจกรรม : • บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะอาร์ทนูโว
กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)
- สั่งงานเดี่ยวชิ้นที่ 1

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะอาร์ท เดโค
กิจกรรม : • บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะคิวบิส
กิจกรรม : บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะแอ็บแสตร็ค
กิจกรรม : • บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)
• สอบย่อยครั้งที่ 1

 สอบกลางภาคเรียน
กิจกรรม : สอบออนไลน์

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะดาดา
กิจกรรม : -ส่งงานชิ้นที่ 1
-สั่งงานชิ้นที่ 2

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะเซอร์เรียลลิส
กิจกรรม : • บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะป็อปอาร์ท
กิจกรรม : • บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะอ็อปอาร์ท
กิจกรรม : • บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะมินิมอล
กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)
- ส่งงานที่ 2

แนวคิดและลักษณะเฉพาะของศิลปะหลังสมัยใหม่
กิจกรรม : - บรรยายแบบปฏิสัมพันธ์ (สอนออนไลน์)
- สั่งงานกลุ่ม
- สอบย่อยครั้งที่ 2

นำเสนองานกลุ่ม
กิจกรรม : -

 สอบปลายภาคเรียน
กิจกรรม : สอบออนไลน์

อาจารย์ผู้สอน