รายละเอียด

การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร / Communication Design Thesis Preparation

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BAACD121
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Communication Design Thesis Preparation
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - การเตรียมศิลปนิพนธ์ออกแบบสื่อสาร

ชี้แจงกำหนดการ และการสอบหัวข้อศิลปนิพนธ์
กิจกรรม : สอนออนไลน์

สอบ หัวข้อศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 1
กิจกรรม : สอบออนไลน์

สอบ หัวข้อศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 2
กิจกรรม : สอบออนไลน์

สอบ หัวข้อศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 3
กิจกรรม : สอบออนไลน์

สอบ หัวข้อศิลปนิพนธ์ ครั้งที่ 4
กิจกรรม : - สอบออนไลน์
- ส่งแนวคิดนิทรรศการ (Concept) และแบ่งหน้าที่ทำงาน

การเขียนบทที่ 1 และบทที่ 2
กิจกรรม : - สอนออนไลน์ และส่งบทที่ 1
- ออกแบบ Theme, Logo และ Mood & Tone นิทรรศการ

การเขียนอ้างอิง, บรรณานุกรม (กรณีศึกษา) และการเขียนบทที่ 3
กิจกรรม : - สอนออนไลน์ และส่งบทที่ 2
- ส่ง รายชื่อและตำแหน่งหน้าที่ ในนิทรรศการ

การเขียนบทที่ 4
กิจกรรม : - สอนออนไลน์ และส่งบทที่ 3
- สรุป Concept, Theme, Logo และ Mood &Tone

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบออนไลน์

ส่งแนวคิดในการออกแบบและบทที่ 4
กิจกรรม : นำเสนอ Agenda, Display Design, Activity, Poster และ Schedule Plan

ส่งการพัฒนาแบบร่างและบทที่ 4 (แก้ไข)
กิจกรรม : นำเสนอ ความก้าวหน้าแต่ละฝ่าย ครั้งที่ 1

ส่งการพัฒนาแบบร่าง (แก้ไข) และบทที่ 4 (แก้ไข)
กิจกรรม : นำเสนอ ความก้าวหน้าแต่ละฝ่าย ครั้งที่ 2

ส่งการพัฒนาแบบร่าง (แก้ไข) และบทที่ 4 (แก้ไข)
กิจกรรม : นำเสนอ ความก้าวหน้าแต่ละฝ่าย ครั้งที่ 3

ส่งบทที่ 4 (แก้ไข)
กิจกรรม : สรุป ความก้าวหน้านิทรรศการของแต่ละฝ่าย

สอบแบบร่างสมบูรณ์ ครั้งที่ 1
กิจกรรม : -

สอบแบบร่างสมบูรณ์ ครั้งที่ 2
กิจกรรม : -

สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบออนไลน์ และส่งเล่มศิลปนิพนธ์บทที่ 1-4 (ฉบับสมบรูณ์)

อาจารย์ผู้สอน