รายละเอียด

การตรวจสอบงานก่อสร้าง / Inspection for Construction

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 33055304
  • ชื่อรายวิชา(TH) : การตรวจสอบงานก่อสร้าง
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Inspection for Construction
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

ให้นักศึกษาดำเนินการเข้าร่วมห้องเรียน  เพื่อเรียนวิชาการตรวจสอบงานก่อสร้าง โดยกรอก Code หรือ  QR CODE หรือ  LINK  ตามที่แจ้ง

รายวิชา - การตรวจสอบงานก่อสร้าง

 นิยามและความหมายงานก่อสร้าง - หน้าที่ คุณสมบัติ ของผู้ตรวจและควบคุมงานก่อสร้าง - จรรยาบรรณของผู้ตรวจและควบคุมงานงงานก่อสร้าง

บทที่ 1 (ต่อ) การตรวจสอบก่อนเริ่มงานก่อสร้าง - รายการตรวจสอบอย่างละเอียด - สัญญาก่อสร้าง - ข้อกำหนดงานก่อสร้าง - ปฏิบัติการเขียนและตรวจสอบสัญญาก่อสร้าง

บทที่ 2 การตรวจสอบแบบ และผังก่อสร้าง - รายการตรวจสอบแบบ - รายการตรวจสอบผัง - ปฏิบัติการเขียนข้อกำหนดงานก่อสร้าง

ทที่ 2(ต่อ) รายการตรวจสอบแบบ - รายการตรวจสอบผัง - ปฏิบัติการอ่านแบบและตรวจสอบแบบก่อสร้าง

ทที่ 3 การตรวจสอบงานฐานราก - ประเภทต่างๆของงานฐานราก - การตรวจสอบเข็มตอก,เข็มเจาะ - การ ควบคุมงานเสาเข็ม - ปฏิบัติการคำนวณการตอกเสาเข็ม

บทที่ 4 การตรวจสอบงานโครงสร้าง คสล. - นิยาม ชนิด ประเภทของเหล็กเสริม 

ทที่ 4(ต่อ)การตรวจสอบงานคอนกรีต

- แบบหล่อคอนกรีต 

- ปฏิบัติการคำนวณผลตัวอย่างลูกปูนงานคอนกรีต

บทที่ 5 การตรวจสอบคอนกรีตอัดแรง - ความหมายของคอนกรีตอัดแรง 

สอบตามตารางสอบกลางภาคเรียน

บทที่ 6 การตรวจสอบเหล็กรูปพรรณ - ความหมายของเหล็กรูปพรรณ - ประเภท ชนิดต่างๆของเหล็กรูปพรรณ - การตรวจสอบเหล็กรูปพรรณ - ปฏิบัติการอ่านตารางเหล็กรูปพรรณ

บทที่ 7 การตรวจสอบงานประปา,งานระบบสุขาภิบาล - การตรวจสอบงานระบบประปา - การตรวจสอบงานระบบสุขาภิบาล - ปฏิบัติการตรวจสอบระบบประปาและสุขาภิบาล

บทที่ 8 การตรวจสอบงานงานระบบดับเพลิง ไฟฟ้า ปรับอากาศและระบบการขนส่ง - การตรวจสอบงานระบบดับเพลิง

บทที่ 8  การตรวจสอบงานระบบขนส่ง - ปฏิบัติการตรวจสอบระบบดับเพลิง ไฟฟ้า ปรับอากาศ

บทที่ 9 ความปลอดภัยในการติดตั้ง รื้อถอน - ความปลอดภัยในการติดตั้งนั่งร้าน - ความปลอดภัยในการรื้อถอนอาคาร - ปฏิบัติการตรวจสอบอาคารเก่า

นำนักศึกษาดูงานนอกสถานที่ ตามที่อาจารย์กำหนด

นักศึกษาแต่ละกลุ่ม นำเสนอรายงานผลการทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยๆแล้วบรรยายหน้าห้องเรียนผลการศึกษาดูงานนอกสถานที่ โดยให้เวลาบรรยายกลุ่มละ  20  นาที

สอบตามตารางสอบปลายภาคเรียน

อาจารย์ผู้สอน