รายละเอียด

เคลือบ 2 / Glaze 2

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BTECE117
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เคลือบ 2
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Glaze 2
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เทสๆ

รายวิชา - เคลือบ 2

หน่วยที่ 1 การจำแนกชนิดเคลือบ
1.1 การจำแนกชนิดของเคลือบ
1.1.1 จำแนกตามวัตถุที่ใช้
1.1.2 จำแนกตามลักษณะของผิวเคลือบ
1.1.3 จำแนกตามชนิดของผลิตภัณฑ์ที่เคลือบ
1.1.4 จำแนกตามกรรมวิธีการผลิต
1.1.5 จำแนกตามระดับอุณหภูมิ
1.2 ปฏิบัติการเตรียมความพร้อมทดลองเคลือบ
กดพิมพ์แผ่นทดสอบน้ำยาเคลือบด้วยดินขาวและดินดำ

กิจกรรม : 1.บรรยายผ่านสื่อออนไลน์ VDO คลิป
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.เอกสารประกอบการสอน
4.ใบงาน
หน่วยที่ 1 การจำแนกชนิดเคลือบ
1.3 เคลือบชนิดต่าง ๆ
1.3.1 เคลือบใส
1.3.2 เคลือบทึบ
1.3.3 เคลือบประกายมุข
1.3.4 เคลือบไฟสูง
1.3.5 เคลือบไฟปานกลาง
1.3.6 เคลือบดิบ
1.3.7 เคลือบบริสตอล
1.3.8 เคลือบไฟต่ำ
1.3.9 เคลือบด้าน
1.3.10 เคลือบผลึก
1.4 ปฏิบัติงานทดสอบเคลือบชนิดต่าง ๆ

กิจกรรม : 1.บรรยายผ่านสื่อออนไลน์ VDO คลิป
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.เอกสารประกอบการสอน
4.ใบงานหน่วยที่ 2 เนื้อดินสำหรับทำเคลือบและการออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบ
2.1 เนื้อดินสำหรับทำเคลือบ
2.1.1 เนื้อดินสำหรับทำเคลือบผลึก
2.1.2 เนื้อดินสำหรับทำเคลือบทองแดง
2.1.3 เนื้อดินสำหรับทำเคลือบเหล็ก
2.2 ปฏิบัติงานทำแผ่นทดลองเนื้อดินสำหรับทำเคลือบ
2.2.1 แผ่นทดลองเนื้อดินสำหรับทำเคลือบผลึก
2.2.2 แผ่นทดลองเนื้อดินสำหรับทำเคลือบทองแดง
2.2.3 แผ่นทดลองเนื้อดินสำหรับทำเคลือบเหล็ก

กิจกรรม : 1.บรรยายผ่านสื่อออนไลน์ VDO คลิป
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.เอกสารประกอบการสอน
4.ใบงาน

หน่วยที่ 2 เนื้อดินสำหรับทำเคลือบและการออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบ
2.3 การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบ
2.3.1 การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบผลึก
2.3.2 การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบทองแดง
2.-.3 การออกแบบรูปทรงผลิตภัณฑ์สำหรับเคลือบเหล็ก
2.4 ปฏิบัติงานทดลองเคลือบ
2.4.1 ทดลองเคลือบผลึก
2.4.2 ทดลองเคลือบทองแดง
2.4.3 ทดลองเคลือบเหล็ก

กิจกรรม : 1.บรรยายผ่านสื่อออนไลน์ VDO คลิป
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.เอกสารประกอบการสอน
4.ใบงาน

หน่วยที่ 3 การเตรียมเคลือบและการเคลือบ การตรวจสอบเคลือบก่อนนำไปใช้
3.1 การทดลองเคลือบ
3.1.1 การทดลองชั้นที่ 1
3.1.1 การทดลองชั้นที่ 2
3.1.1 การทดลองชั้นที่ 3
3.1.1 การทดลองชั้นที่ 4
3.2 ปฏิบัติการออกแบบชิ้นทดลอง

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการเตรียมเคลือบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

หน่วยที่ 3 การเตรียมเคลือบและการเคลือบ การตรวจสอบเคลือบก่อนนำไปใช้
3.3 การเตรียมเคลือบ
3.3.1 วัตถุดิบที่ใช้ในการผสมเคลือบ
3.3.2 เครื่องชั่งที่ใช้ในการชั่งวัตถุดิบ
3.3.3 อุปกรณ์การบดผสมและเครื่องบดผสม
3.3.3 การกรองเคลือบ
3.3.3 ปริมาณน้ำที่ใช้การบดผสมเคลือบ
3.3.3 ภาชนะบรรจุ
3.4 ปฏิบัติงานจัดเตรียมเคลือบ

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการเตรียมเคลือบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

หน่วยที่ 3 การเตรียมเคลือบและการเคลือบ การตรวจสอบเคลือบก่อนนำไปใช้
3.5 การทดสอบเคลือบ
3.5.1 ขั้นตอนในการทดสอบน้ำยาเคลือบ
3.5.2 คุณภาพของน้ำยาเคลือบที่ดี
3.5.3 วิธีปรับปรุงคุณภาพของน้ำยาเคลือบ
3.6 การเคลือบชิ้นงาน
36.1 การเคลือบด้วยวิธีทา
36.1 การเคลือบด้วยวิธีจุ่ม
36.1 การเคลือบด้วยวิธีเทราด
36.1 การเคลือบด้วยวิธีการพ่น
3.7 การปฏิบัติการเคลือบชิ้นงาน

กิจกรรม : 1.บรรยายผ่านสื่อออนไลน์ VDO คลิป
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.เอกสารประกอบการสอน
4.ใบงาน

หน่วยที่ 4 การเผาเคลือบในบรรยากาศต่าง ๆ และทดสอบคุณสมบัติของเคลือบหลังการเผา
4.1 การเผาเคลือบ
4.1.1 หลักการเรียงของเข้าเตาเผาแก๊ส
4.1.2 วงจรการเผาเคลือบ
4.1.3 วิธีการเผาเคลือบภายใต้บรรยากาศออกซิเดชัน
4.1.4 วิธีการเผาเคลือบภายใต้บรรยากาศรีดักชัน
4.1.5 การเผาตกแต่ง
4.2 ปฏิบัติงานเผาเคลือบ


กิจกรรม : 1.บรรยายผ่านสื่อออนไลน์ VDO คลิป
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.เอกสารประกอบการสอน
4.ใบงาน

สอบกลางภาค
กิจกรรม :

หน่วยที่ 4 การเผาเคลือบในบรรยากาศต่าง ๆ และทดสอบคุณสมบัติของเคลือบหลังการเผา
4.3 ทดสอบคุณสมบัติของเคลือบหลังการเผา
4.3.1 ความแกร่ง
4.3.2 ความทนต่ออุณหภูมิการเปลี่ยนแปลง
4.3.3 ความสมบูรณ์ที่มองเห็นจากภายนอก
4.3.4 ความทนต่อกรดด่างและสารเคมี
4.4.5 ความแข็ง
4.6 ปฏิบัติงานทดสอบคุณสมบัติของเคลือบหลังเผา

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.สาธิตการสร้างต้นแบบ
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

หน่วยที่ 5 ตำหนิเคลือบและวิธีการแก้ไข
5.1 ตำหนิเคลือบ
5.1.1 ตำหนิเคลือบเกิดจากรูเข็ม
5.1.2 ตำหนิเคลือบมีตุ่มพอง
5.1.3 ตำหนิเคลือบเกิดรอยราน
5.1.4 ตำหนิเคลือบไหลตัวมาก
5.1.5 ตำหนิเคลือบสีด่างไม่สม่ำเสมอ
5.1.6 ตำหนิเคลือบเกิดการดึงตัว
5.1.7 ตำหนิเคลือบแตกร่อนตามริมขอบ
5.1.8 ตำหนิเคลือบร่อนออกจากดินปั้น
5.1.9 ตำหนิเคลือบด้านไม่ตรงตามเป็นจริง
5.2 ปฏิบัติงานนำชิ้นงานหาตำหนิเคลือบ


กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.แสดงตัวอย่างชิ้นงาน
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

หน่วยที่ 6 การพัฒนาสูตรเคลือบมาตรฐาน และการจัดระบบงานเคลือบในโรงงาน
6.1 การพัฒนาสูตรเคลือบมาตรฐาน
6.1.1 เทคนิคพิเศษในการใช้เคลือบ
6.2 ปฏิบัติงานการทำเคลือบโดยใช้เทคนิคพิเศษ

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.แสดงตัวอย่างชิ้นงาน
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

หน่วยที่ 5 ตำหนิเคลือบและวิธีการแก้ไข
5.3 วิธีการแก้ไขตำหนิเคลือบ
5.3.1 วิธีการแก้ไขผิวเคลือบเกิดจากรูเข็ม
5.3.2 วิธีการแก้ไขผิวเคลือบมีตุ่มพอง
5.3.3 วิธีการแก้ไขผิวเคลือบเกิดรอยราน
5.3.4 วิธีการแก้ไขผิวเคลือบไหลตัวมาก
5.3.5 วิธีการแก้ไขผิวเคลือบสีด่างไม่สม่ำเสมอ
5.3.6 วิธีการแก้ไขผิวเคลือบเกิดการดึงตัว
5.3.7 วิธีการแก้ไขผิวเคลือบแตกร่อนตามริมขอบ
5.3.8 วิธีการแก้ไขผิวเคลือบร่อนออกจากดินปั้น
5.3.9 วิธีการแก้ไขผิวเคลือบด้านไม่ตรงตามเป็นจริง
5.4 ปฏิบัติงานทำรายงานตำหนิเคลือบและวิธีการแก้ไข

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.แสดงชิ้นงานตัวอย่าง
4.เอกสารประกอบการสอน
5.ใบงาน

หน่วยที่ 6 การพัฒนาสูตรเคลือบมาตรฐาน และการจัดระบบงานเคลือบในโรงงาน
6.3 การจัดระบบงานเคลือบในโรงงาน
6.3.1 การจัดระบบงานเคลือบในโรงงาน
6.3.2 การจัดห้องปฏิบัติการงานเคลือบ
6.4 ปฏิบัติงานการออกแบบจัดระบบงานเคลือบพร้อมนำเสนอ

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.เอกสารประกอบการสอน
4.ใบงาน

6.5 ระเบียบขั้นตอนปฏิบัติงานเคลือบอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย
6.6 ปฏิบัติการนำเสนอผลงานที่ได้ทำมาทั้งหมด

กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
3.เอกสารประกอบการสอน
4.ใบงาน

ทบทวน


กิจกรรม : 1.บรรยาย
2.ยกตัวอย่างประกอบ
4.เอกสารประกอบการสอน

สอบปลายภาค
กิจกรรม :

อาจารย์ผู้สอน