รายละเอียด

อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม / Engineering Electronics

  • 1 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 68 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : ENGEL105
  • ชื่อรายวิชา(TH) : อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Electronics
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

วิชาอิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

 3( 2 – 3 – 5 )

ศึกษาและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ คุณลักษณะของกระแสแรงดันและคุณลักษณะเชิงความถี่ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรไดโอด การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ การวิเคราะห์และออกแบบวงจรทรานซิสเตอร์ชนิดมอส วงจรออปแอมป์และการประยุกต์ใช้งาน วงจรออปแอมป์โมดูลแหล่งจ่ายไฟ

รายวิชา - อิเล็กทรอนิกส์วิศวกรรม

    1. 1.1 อะตอม

1.1.1 หมายเลขอะตอมและน้ำหนักของอะตอม

1.1.2 ชั้นของอิเล็กตรอนและวงโคจร

1.1.3 วาเลนซ์อิเล็กตรอน

1.1.4 โครงสร้างอะตอมของซิลิคอนและเจอร์เมเนียม

1.2 โควาเลนซ์บอนด์

               1.2.1 สภาวะการเป็นตัวนำของผลึกสารกึ่งตัวนำ

               1.2.2 ความแตกต่างของสารกึ่งตัวนำชนิดซิลิคอนและเจอร์เมเนียม

               1.2.3 กระแสอิเล็กตรอนและกระแสโฮล

               1.2.4 คุณสมบัติของสารกึ่งตัวนำ ตัวนำและฉนวน

1.3 สารกึ่งตัวนำชนิดเอ็นและชนิดพี

               1.3.1 การสร้างสารกึ่งตัวนำชนิดเอ็น

               1.3.2 การสร้างสารกึ่งตัวนำชนิดพี

               1.3.3 ปรากฏการณ์รอยต่อพี-เอ็น

               1.3.4 ไดอะแกรมพลังงานของรอยต่อพี-เอ็น

1.4 การไบอัสรอยต่อพี-เอ็น

               1.4.1 หลักการไบอัสตรง

               1.4.2 หลักการไบอัสกลับ

               1.4.3 การพังทลายของรอยต่อ

1.5 ปฏิบัติสรุปความรู้เกี่ยวกับสารกึ่งตัวนำและรอยต่อพี-เอ็น

               1.5.1 สาระสำคัญสารกึ่งตัวนำและรอยต่อพี-เอ็น

               1.5.2 โครงสร้างอะตอมของสารแต่ละชนิด

อาจารย์ผู้สอน