รายละเอียด

ออกแบบสถาปัตยกรรม 5 / Architectural Design 5

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 0 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : 42011405
  • ชื่อรายวิชา(TH) : ออกแบบสถาปัตยกรรม 5
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Architectural Design 5
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

kkanokwan@rmutl.ac.th

รายวิชา - ออกแบบสถาปัตยกรรม 5

- แนะนำรายวิชา Exhibition of Life
แบ่งกลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา

- Group Tutorial

กิจกรรม : -นำเสนอแนวทางการเรียนการสอน และกฎเกณฑ์ต่างๆ,
อาจารย์ประจำวิชา นำเสนอแนวทางในเรื่องที่สนใจของแต่ละท่านเพื่อให้นักศึกษาเลือกเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาอธิบายโปรแกรม

-นักศึกษาในแต่ละกลุ่มทำความเข้าใจแนวทาง ในการสอนของอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษา Discussion ผ่านทางโปรเเกรมออนไลน์

Lecture : Exhibition design
สอบนำเสนอแนวความคิด


- Group Tutorial

กิจกรรม : นำเสนอความเป็นมาของ Exhibition Space

นักศึกษานำเสนอแนวความคิด/การวิเคราะห์โปรแกรม ครั้งที่ 1
- อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ประจำกลุ่มให้คำเสนอแนะในรูปแบบออนไลน์

Lecture : Approach
แจ้งผลการสอบครั้งที่ 1


Group Tutorial

กิจกรรม : นำเสนอวิธีการในการคิด Concept จากแนวความคิดเกี่ยวกับอาคารประเภทจัดแสดง

นักศึกษาพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแนวความคิด
- อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้คำเสนอแนะผ่านทางโปรเเกรมออนไลน์

สอบการนำเสนอ Schematic Design
กิจกรรม : นักศึกษานำเสนอแนวความคิด/แบบร่างพร้อม Study Model ขั้นต้น
- อาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ประจำกลุ่มให้
คำเสนอแนะผ่านทางโปรเเกรมออนไลน์

แจ้งผลการสอบนำเสนอ Schematic DesignGroup Tutorial

กิจกรรม : - อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้คำเสนอแนะผ่านทางโปรเเกรมออนไลน์

Group Tutorial
กิจกรรม : - อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้คำเสนอแนะผ่านทางโปรเเกรมออนไลน์

Lecture การจัดเพลท

Group Tutorial

กิจกรรม : บรรยายถึงวีธีการนำเสนองานออกแบบ (การจัดเพลทเพื่อใช้การประกวดแบบ)

- อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้คำเสนอแนะผ่านทางโปรเเกรมออนไลน์

Group Tutorial
กิจกรรม : - อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้คำเสนอแนะผ่านทางโปรเเกรมออนไลน์

สอบกลางภาค
กิจกรรม : ดำเนินการสอบเก็บคะเเนน

- ส่งผลงานและนำเสนอผลงาน
กิจกรรม : นำเสนอผลงานออกแบบ

- Workshop

- Group Tutorial

กิจกรรม : บรรยายรายละเอียดของ workshop และเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

นักศึกษาทำงานตามกลุ่ม กลุ่มละ 2 คน

- Group Tutorial
กิจกรรม : บรรยายสรุปโครงการ Workshop

นักศึกษานำเสนองาน
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

- Group Tutorial
กิจกรรม : บรรยายสรุปโครงการWorkshop

นักศึกษานำเสนองาน
อาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิให้ข้อเสนอแนะ

-นำเสนองานผลงาน


กิจกรรม : - อาจารย์ที่ปรึกษา
ให้คำเสนอแนะ

-ให้โปรแกรมการจัดนิทรรศการออนไลน์ผลงานนักศึกษา
- Group Tutorial


กิจกรรม : - อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำเสนอแนะ

- จัดแสดงผลงานเเบบออนไลน์นักศึกษา
กิจกรรม : - อาจารย์ที่ปรึกษาให้คำเสนอแนะ

สอบปลายภาค
กิจกรรม : ดำเนินการสอบเก็บคะเเนนปลายภาค

อาจารย์ผู้สอน