รายละเอียด

ความแข็งแรงของวัสดุ / Strength of Materials 1

 • 0 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : ENGCV101_sec2
 • ชื่อรายวิชา(TH) : ความแข็งแรงของวัสดุ
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Strength of Materials 1
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

เค้าโครงการสอน (Course Syllabus)

ความแข็งแรงของวัสดุ 1 (Strength of Materials 1) ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

..........................................................................................................................................................................................................................

 1. รหัสวิชา : ENGCV101
 2. สภาพรายวิชา : กลุ่มวิชาชีพพื้นฐาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
 3. หน่วยกิต : 3 หน่วยกิต
 4. ภาคการศึกษา : ภาคเรียนที่ 1          ปีการศึกษา : 2563
 5. ชื่อผู้สอน : อาจารย์รัชฎาพร  ธิสาไชย
 6. คำอธิบายราบวิชา : ศึกษาเกี่ยวกับลักษณะของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นใน คาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคานโดยวิธีการรวมผลและวิธีการอินติเกรตสองชั้น แรงบิด หน่วยความ เค้นประสม
 7. จุดมุ่งหมายรายวิชา : เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะของแรงและความเค้น ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นและความเครียด ความเค้นในคาน แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด การโก่งตัวของคานโดยวิธีการรวมผลและวิธีการ อินติเกรตสองชั้น แรงบิด หน่วยความเค้นประสม เห็นคุณค่าของวิชาความแข็งแรงของวัสดุเพื่อ ประยุกต์กับการทำงานจริงได้
 8.  เนื้อหารายวิชา
 1. บทที่ 1 แรงดึง แรงอัด และแรงเฉือน                                                                  ท. 6 ชม.
 2. บทที่ 2 ชิ้นส่วนรับแรงตามแนวแกน                                                                    ท. 4 ชม.
 3. บทที่ 3 แรงบิด                                                                                              ท. 4 ชม.
 4. บทที่ 4 แรงเฉือนและโมเมนต์ดัด                                                                        ท. 4 ชม.
 5. บทที่ 5 ความเค้นในคาน                                                                                   ท. 9 ชม.
 6. บทที่ 6 การวิเคราะห์ความเค้น                                                                           ท. 9 ชม.
 7. บทที่ 7 การโก่งตัวของคาน                                                                               ท. 3 ชม.
 1. การวัดผลการเรียน

 

สอบกลางภาค (บทที่ 1-4)              25         %

สอบปลายภาค (บทที่ 5-7)             25         %

ทดสอบย่อย ครั้งที่ 1                     15         %

ทดสอบย่อย ครั้งที่ 2                     15         %

การบ้าน                                     10         %

การเข้าชั้นเรียน                            10         %

รวม                                           100       %

 

 1. การประเมินผล : ใช้แบบอิงเกณฑ์ ดังนี้

 

A          80         –          100

B+        75         –          79

B          70         -           74

C+        65         -           69

C          60         -           64

D+        55         -           59

D          50         -           54

F          0          -           49

รายวิชา - ความแข็งแรงของวัสดุ

อาจารย์ผู้สอน