รายละเอียด

วัสดุวิศวกรรม / Engineering Materials

 • 3 สัปดาห์
 • จำนวนนักศึกษา 0 คน
 • อาจารย์ผู้สอน 1 คน

ข้อมูลรายวิชา

 • รหัสรายวิชา : ENGCC303
 • ชื่อรายวิชา(TH) : วัสดุวิศวกรรม
 • ชื่อรายวิชา (EN) : Engineering Materials
 • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2564

รายละเอียด

แจ้งนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาวิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมเกษตร

สอนโดยอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์ โรจน์ฤทธากร

ให้นำรหัส iukqan9 ไปกรอกใน MS Teams ในห้อง ENGAG216/วิศวกรรมความปลอดภัยสำหรับวิศวกรรมเกษตร /อ.ศักดิ์สิทธิ์ โรจน์ฤทธากร

รายวิชา - วัสดุวิศวกรรม

บทที่ 1 ความสำคัญของวิศวกรรมความปลอดภัย

 • เรือไททานิคกับทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง
 • การป้องกันอุบัติเหตุ
 • ความปลอดภัยกับอุตสาหกรรม
 • การประเมินความสี่ยง
 • วิสัยทัศน์การบริหารความปลอดภัย
 • ความสูญเสียเนื่องจากอุบัติเหตุ

บทที่ 2 ทฤษฎีความปลอดภัย

 • ทฤษฎีโดมิโนของไฮน์ริช
 • ทฤษฎีภูเขาน้ำแข็ง

- ทฤษฎีความล้า

 • ทฤษฎีการขาดดุลยภาพ
 • จัตุรัสความปลอดภัย
 • หลักการ 4 E ในการป้องอุบัติเหตุ

บทที่ 3 การบริหารความปลอดภัย

 • ความหมายของการบริหารความปลอดภัย
 • การจัดองค์กรการความปลอดภัย
 • การค้นหาสาเหตุของอุบัติเหตุ
 • การสอบสวน การบันทึกและรายงานอุบัติเหตุ
 • การประเมินผลทางสถิติของอุบัติเหตุ
 • การป้องกันอุบัติเหตุ

บทที่ 3 การบริหารความปลอดภัย (ต่อ)

 • จิตวิทยาและการจุงใจเพื่อความปลอดภัย
 • บทบาทของซุปเปอร์ไวเซอร์ความปลอดภัย
 • การอบรมคนงานเพื่อความปลอดภัย

 

บทที่ 6 การดำเนินกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อความปลอดภัย

 • ทำไมต้องมีกิจกรรมเพื่อความปลอดภัย
 • แนวทางของกิจกรรมความปลอดภัย
 • ความหมายของกิจกรรมกลุ่มย่อยเพื่อความปลอดภัย
 • หัวใจของการปลอดอุบัติภัย
 • ถาม – ตอบ เกี่ยวกับกิจกรรมปลอดอุบัติภัย

อาจารย์ผู้สอน