รายละเอียด

เขียนแบบขั้นพื้นฐาน / Basic of Drafting

  • 17 สัปดาห์
  • จำนวนนักศึกษา 36 คน
  • อาจารย์ผู้สอน 2 คน

ข้อมูลรายวิชา

  • รหัสรายวิชา : BARCC405
  • ชื่อรายวิชา(TH) : เขียนแบบขั้นพื้นฐาน
  • ชื่อรายวิชา (EN) : Basic of Drafting
  • เทอม / ปีการศึกษา : 1/2563

รายละเอียด

รายวิชา - เขียนแบบขั้นพื้นฐาน

หลักการและเครื่องมืออุปกรณ์ในงานเขียนแบบ
- หลักการเขียนแบบเบื้องต้น
- เครื่องมืออุปกรณ์ในการเขียนแบบเทคนิควิธีการใช้เครื่องมือเขียนแบบ

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการเขียนแบบ (ตามใบงานที่ 1 )

การเขียนแบบพื้นฐานทางเรขาคณิต
- ความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิตเส้นและมุม


กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐานทางเรขาคณิตเส้น มุม และ
รูปทรงต่างๆ (ตามใบงานที่ 2 )

- ความรู้พื้นฐานทางเรขาคณิต รูปทรงต่างๆ

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบพื้นฐานทางเรขาคณิตรูปทรงต่างๆ (ตามใบงานที่ 3 )

มาตรฐานงานเขียนแบบ
- มาตรฐานเส้นในงานเขียนแบบ
- มาตรฐานตัวเลขและตัวอักษรในงานเขียนแบบกิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนเส้นและเขียนอักษรในงานเขียนแบบ (ตามใบงานที่ 4 )

- การบอกขนาดในงานเขียนแบบ
- การใช้มาตราส่วนในงานเขียนแบบ
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการบอกขนาดและการใช้มาตราส่วน ในงานเขียนแบบ(ตามใบงานที่ 5 )


ภาพฉาย
- ความหมายของภาพฉาย
- ภาพฉายแบบมุมที่ 1
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพฉายแบบมุมที่ 1 (ตามใบงานที่ 6 )

- ภาพฉายแบบมุมที่ 3กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพฉายแบบมุมที่ 3 (ตามใบงานที่ 7 )

สอบกลางภาค
กิจกรรม : สอบภาคทฤษฎี


ภาพ 3 มิติ
- ชนิดของภาพ 3 มิติ
- การเขียนแบบภาพออบบลิค
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบภาพออบบลิค(ตามใบงานที่ 8 )

- ภาพไอโซโนเมตริก
- การเขียนแบบภาพเครื่องเรือนแบบไอโซเมตริก


กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนแบบภาพไอโซเมตริก
เครื่องเรือนแบบไอโซเมตริก(ตามใบงานที่ 9 )


การเขียนแบบภาพทัศนียภาพ
- องค์ประกอบภาพทัศนียภาพ
- รูปแบบของภาพทัศนียภาพ
- หลักการเขียนภาพทัศนียภาพ
- การเขียนภาพทัศนียภาพจุดเดียว
- การเขียนภาพทัศนียภาพ 2 จุด

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพทัศนียภาพจุดเดียวและ 2 จุด(ตามใบงานที่ 10 )

การเขียนภาพประกอบเพื่อตกแต่งทัศนียภาพ คน ต้นไม้ รถยนต์ ฯลฯกิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพประกอบเพื่อตกแต่งทัศนียภาพ คน ต้นไม้ รถยนต์ ฯลฯ(ตามใบงานที่ 11 )หลักการเขียนเงาในทัศนีย์ภาพ
- การเขียนเงาตกทอดในทัศนีย์ภาพ
- การเขียนเงาสะท้อนในทัศนีย์ภาพ

กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนเงาตกทอดและเงาสะท้อนในทัศนีย์ภาพ(ตามใบงานที่ 12 )

ทัศนียภาพจุดเดียวกับการเขียนแบบสถาปัตยกรรมภายในอาคารกิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพทัศนียภาพจุดเดียวภายในอาคาร(ตามใบงานที่ 13 )

ทัศนียภาพ 2 จุดกับการเขียนแบบสถาปัตยกรรม
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพทัศนียภาพ 2 จุดภายนอกอาคารบ้านชั้นเดียว(ตามใบงานที่ 14 )
ทัศนียภาพ 2 จุดกับการเขียนแบบสถาปัตยกรรมแบบซับซ้อน
กิจกรรม : บรรยายประกอบสื่อออนไลน์ MS Team
ฝึกปฏิบัติการเขียนภาพทัศนียภาพ 2 จุดภายนอกอาคาร บ้าน 2 ชั้น
(ตามใบงานที่ 15 )


สอบปลายภาค
กิจกรรม : สอบภาคทฤษฎี

อาจารย์ผู้สอน